Ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Học sinh là một phần của thời đại kỹ thuật số. Internet có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời và kết nối mọi người theo những cách luôn thay đổi, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội. Nó cũng có thể là một điểm dễ bị tổn thương cho trẻ em nếu chúng không sử dụng nó một cách an toàn. Ở nhà và ở trường, trách nhiệm chung của chúng ta là làm cho con cái hiểu về tầm quan trọng của hành vi thích hợp và làm thế nào để trở thành công dân kỹ thuật số an toàn và tôn trọng.
Một xu hướng nguy hiểm trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng truyền thông xã hội TikTok, là một thách thức được gọi là 'Devious Licks', khuyến khích trẻ em hướng tới hành vi phá hoại, nguy hiểm và có thể là bất hợp pháp. Thử thách này bảo học sinh đăng video quay cảnh mình ăn cắp, phá hoại hoặc khoe những món đồ mà các em đã lấy trộm, chủ yếu từ trường học của các em. Những thách thức khác cũng khuyến khích bạo lực, trộm cắp và quấy rối.

Sự an toàn của các cộng đồng trường học của chúng ta là ưu tiên hàng đầu, và những loại hành vi này có hại, nguy hiểm, không tôn trọng và đe dọa môi trường an toàn của trường học của chúng ta. Chúng sẽ không được dung thứ. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào các hoạt động này đều có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các học sinh và của trường học và sẽ phải chịu kỷ luật thích hợp được quy định trong Student Code of Conduct (Quy tắc Ứng xử của Học sinh).

Chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn học sinh của chúng tôi là những học sinh gương mẫu và luôn thể hiện hành vi tôn trọng. Những hành vi này không phản ánh các giá trị cốt lõi của MCPS về Học tập, Tôn trọng, Mối quan hệ, Xuất sắc và Công bằng - các giá trị mà học sinh của chúng tôi nên hiểu và nắm lấy.

Tất cả học sinh có quyền có một môi trường học an toàn, tích cực và tôn trọng để thúc đẩy việc học tập của học sinh. Xin nói chuyện với (các) con quý vị và giúp chúng hiểu mức độ nghiêm trọng của loại hành vi này và khuyến khích chúng hoạt động trực tuyến một cách hợp lý và an toàn. Chúng tôi bao gồm các tài liêụ có giá trị dưới đây để giúp quý vị làm việc với con mình và hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh MCPS và Hướng dẫn về Quyền và Trách nhiệm của Học sinh.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tài nguyên hữu ích:

Digital Citizenship: Your Character Counts (Công dân Kỹ thuật số: Nhân cách
 Hướng dẫn về Quyền và Trách nhiệm của Học sinh (Tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác )
Quy Tắc Ứng xử của Học Sinh MCPSEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools