CẬP NHẬT THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG

Ngày 9 Tháng 9, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Dưới đây là bảy điều quý vị cần biết từ cuộc họp của Hội đồng Giáo dục Ngày 9 tháng 9, 2021, bao gồm thử nghiệm COVID-19 trong trường học, bắt buộc tiêm chủng cho nhân viên và các điều kiện tiêm chủng mới cho học sinh cho các môn thể thao mùa đông và mùa xuân.

  1. Thử nghiệm COVID-19 nhanh chóng sẽ được sử dụng tại tất cả các trường học để giảm thiểu việc cách ly học sinh. MCPS sẽ nhận các thử nghiệm COVID-19 nhanh chóng cho mọi trường học bắt đầu tuần tới. Việc sử dụng các thử nghiệm này, cùng với các biện pháp an toàn khác mà chúng tôi áp dụng tại nơi, sẽ giúp chúng tôi giữ được nhiều học sinh ở trường hơn. MCPS sẽ nhận được hướng dẫn thêm từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) về việc thực hiện chương trình thử nghiệm nhanh này và sẽ cung cấp thêm thông tin trong những ngày tới.
  1. Hội đồng Giáo dục đồng lòng thông qua một nghị quyết yêu cầu tất cả nhân viên MCPS phải được chủng ngừa. Nghị quyết yêu cầu tất cả nhân viên được MCPS tuyển dụng phải xác minh là họ đã nhận được ít nhất mũi tiêm COVID-19 đầu tiên vào Ngày 30 tháng 9, 2021 và xác minh mũi tiêm thứ nhì trước và vào Ngày 29 tháng 11, 2021, trừ khi nhân viên yêu cầu miễn trừ dựa trên lý do y tế được bác sĩ y khoa chứng nhận. Nếu được miễn trừ vì lý do y khoa, nhân viên phải nạp thử nghiệm COVID-19 thường xuyên theo điều kiện của MCPS.  Hội đồng chấp thuận nghị quyết này như một lớp bảo vệ phụ trội, đặc biệt là đối với những học sinh nhỏ tuổi mà không đủ điều kiện được tiêm chủng.  Một loạt các văn phòng tiêm chủng do MCPS, DHHS, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tổ chức sẽ được thực hiện trên toàn quận.
  1. Chọn tham gia thử nghiệm ngoáy mũi COVID-19 cho các lớp từ PreK đến lớp 6 bắt đầu từ Ngày 13 tháng 9. MCPS tiếp tục liên lạc với các gia đình chưa hoàn thành mẫu đơn chấp thuận để thử nghiệm COVID-19 hàng tuần. Giai đoạn 1 của chương trình sẽ bắt đầu tại hơn 50 trường học vào tuần lẫ Ngày 13 tháng 9. Một mẫu học sinh ngẫu nhiên không có triệu chứng sẽ được thử nghiệm mỗi tuần và kết quả thử nghiệm cá nhân sẽ có trong 24-36 giờ sau khi mẫu thử nghiệm được thu thập.  Thêm thông tin, bao gồm các Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

  2. Học sinh phải được chủng ngừa COVID-19 để tham gia các môn thể thao mùa đông và mùa xuân. Bắt đầu từ Ngày 15 tháng 11, 2021, tất cả học sinh tham gia chương trình thể thao MCPS sẽ phải nạp bằng chứng về việc tiêm chủng COVID-19 đầy đủ trước khi tham gia. Việc miễn chủng ngừa sẽ được chấp thuận nếu một người cung cấp dịch vụ y tế có thẩm quyền chứng nhận là học sinh có lý do y khoa để không phải chủng ngừa COVID-19. Điều kiện này áp dụng cho các môn thể thao mùa đông và mùa xuân, nhưng học sinh tham gia các môn thể thao mùa thu cũng được khuyến khích tiêm chủng. Tiêm chủng sẽ cho phép các hoạt động tiến hành với sự gián đoạn tối thiểu và hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn của cá nhân và đội trong Thể thao MCPS. Thêm thông tin sẽ được chia sẽ trong những tuần lễ sắp đến về việc nạp các tài liệu. Đăng ký cho các môn thể thao mùa đông sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10, và bằng chứng về việc tiêm chủng phải được nạp như một phần của quy trình đăng ký.
  1. MCPS tiếp tục tuân theo hướng dẫn COVID-19 của DHHS. MCPS tuân theo hướng dẫn COVID-19 của DHHS, bao gồm hướng dẫn về cách ly học sinh có các triệu chứng COVID-19 và các bạn cùng lớp mà tiếp xúc gần với họ.  Các nguyên tắc này đã được chia sẻ với cộng đồng vào Ngày 3 tháng 9 và một lần nữa vào Ngày 8 tháng 9 với giải thích rõ ràng do Nhân viên Y tế Quận Montgomery cung cấp, trong một lá thơ gởi đến MCPS.  Ngoài ra, DHHS đã kiểm lại cách hướng dẫn về cách ly để bảo đảm nó được áp dụng toàn thể và họ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhân viên MCPS để xác định rõ ràng hơn những tiếp xúc gần gũi mà đáp ứng các hướng dẫn của CDC. Để biết thêm chi tiết, xem liên kết này

  2. Hướng dẫn và hỗ trợ được cung cấp cho học sinh đang phải cách ly. Các trường học đã thực hiện nhiều chiến lược khác nhau để bảo đảm việc giảng dạy không bị gián đoạn cho các học sinh đang cách ly. Học sinh tiểu học được giảng dạy và hỗ trợ trực tuyến thẳng từ giáo viên trong suốt thời gian cách ly. Học sinh trung học có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu giảng dạy và tham gia việc đăng ký ảo hàng ngày để được giáo viên hỗ trợ. Các nhóm về lành mạnh tại trường học cung cấp hỗ trợ và thực hiện việc đăng ký với học sinh trong khi các em học trực tuyến.

  3. MCPS đã phát triển một kế hoạch thiết thực cho việc học tập hỗn hợp. Trong trường hợp Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) yêu cầu giảm số học sinh trong các tòa nhà trường học, MCPS kế hoạch một học tập hỗn hợp. Kế hoạch kết hợp ý kiến của nhân viên và phân tích việc học tập hỗn hợp từ mùa xuân năm ngoái. Kế hoạch đề cập đến các chiến lược cụ thể để học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt, thông tin về hỗ trợ công nghệ, và các chính sách chấm điểm và báo cáo, cùng những điều khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem cuộc họp của Hội đồng Giáo dục tại đây.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools