Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Jan. 29, 2021


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Hội đồng Giáo dục đã họp vào ngày hôm qua (Ngày 28 tháng Giêng) để thảo luận về kế hoạch cho các học sinh trở lại học trực tiếp. Nhân viên MCPS đã cung cấp một bản cập nhật về tình trạng sức khỏe hiện tại ở quận, các kế hoạch chủng ngừa cho nhân viên MCPS và công việc liên tục để bảo đảm các tòa nhà trường học sẵn sàng cho học sinh và nhân viên trở lại. Không có hành động nào về kế hoạch hay thực hiện việc mở lại các trường tại buổi họp này.

Hội đồng cũng bàn luận về hướng dẫn cập nhật của Thống đốc Larry Hogan về việc mở cửa trường học lại. Giám đốc Trường học Jack Smith đã chia sẻ với Hội đồng là MCPS đang khảo sát về việc đem các nhóm học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và những học sinh trong các chương trình Giáo Dục Hướng Nghiệp Kỹ Thuật (CTE) cụ thể trở lại trường học trước Ngày 1 tháng 3. MCPS sẽ trình bày thêm thông tin về kế hoạch này cho Hội đồng vào Ngày 9 tháng 2. MCPS cũng đang tiến hành với kế hoạch cho thêm các nhóm học sinh trở lại theo từng giai đoạn bắt đầu từ Ngày 15 tháng 3.

(Xem trình bày PowerPoint và Xem bản thâu của buổi họp.)

Sức khỏe, An toàn và Điều hành
Trong buổi họp, Hội đồng đã xem một số video mà nhấn mạnh các nỗ lực phục hồi của MCPS, bao gồm:

Cập nhật Thông tin Thể thao
Là một phần của chiến lược mở cửa trường lại, đăng ký cho các môn thể thao mùa thu sẽ bắt đầu vào Ngày 29 tháng Giêng qua ParentVue.  Ngày dự trù bắt đầu là Ngày 27 tháng 2.

(Xem video về Giữ Khoảng Cách Xa và An Toàn khi Chơi Thể Thao.)

Những Gì Sắp Đến
Hội đồng sẽ họp lại vào Ngày 9 tháng 2 và Ngày 23 tháng 2 để thực hiện kế hoạch phục hồi của MCPS. Một tiến trình thời gian chi tiết, bao gồm thông tin cụ thể của trường học về kinh nghiệm học tập trực tiếp sẽ là như thế nào cho các học sinh (ví dụ: học sinh sẽ hiện diện trực tiếp bao nhiêu ngày trong tuần, mô hình giảng dạy, v.v.), sẽ được chia sẻ sau cuộc họp vào Ngày 9 tháng 2.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery