Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Jan. 12, 2021


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Hội Đồng Giáo Dục Biểu Quyết Tiếp Tục
Học Tập Trực Tuyến cho đến Ngày 15 Tháng 3

Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Vào Ngày thứ Ba 12 tháng Giêng, Hội đồng Giáo dục biểu quyết trì hoãn việc đưa các nhóm nhỏ học sinh trở lại trường học để được giảng dạy đối mặt từ Ngày 1 tháng 2, 2021 đến Ngày 15 tháng 3, 2021, như theo điều kiện phải đáp ứng các chỉ số đo lường sức khỏe hay hướng dẫn y tế được điều chỉnh theo kết quả của việc phân phát các chủng ngừa. Tỷ lệ trường hợp mới COVID-19 và mức độ thử nghiệm dương tính tại quận vẫn cao hơn đáng kể mức được quận và tiểu bang công nhận.

{Read the Resolution}

Chúng tôi hiểu rằng nhiều gia đình MCPS sẽ thất vọng vì chúng tôi không thể trở lại với giảng dạy trực tiếp vào Ngày 1 tháng 2. Sự an toàn của học sinh và nhân viên đã và sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng tôi về việc quay trở lại với học tập trực tiếp. Các con số hiện tại không hỗ trợ việc trở lại trường vào thời điểm này.

Chúng tôi vẫn cam kết tăng cường kinh nghiệm học tập trực tuyến cho các học sinh. Trong buổi họp của Hội đồng, nhân viên MCPS đã chia sẻ nhiều cải tiến mà sẽ được thực hiện trong những tuần tới mà sẽ cải thiện kinh nghiệm học tập cho tất cả học sinh, tập trung vào cấp trung học. Những cải thiện này gồm có:

  • Dịch vụ tiếp cận cộng đồng tập trung vào các học sinh đang có khó khăn
  • Sử dụng nhiều hơn ngày thứ Tư kiểm nhập trực tuyến cho các học sinh mà cần hỗ trợ về học tập và tình cảm-xã hội.
  • Ở cấp trung học, cung cấp cơ hội để yêu cầu một lịch trình tóm tắt hầu giảm môn học và thay vào đó học một khóa học trong mùa hè hay trong các học kỳ tương lai
  • Các giới hạn được giảm đi để cho phép các học sinh học tối đa hai môn học Tín chỉ/Không tín chỉ (cũng được gọi là Đậu/Rớt) thay vì một điểm
  • Cung cấp thời gian giảng dạy phụ trội mà có thể là các ngày thứ Bảy, bao gồm cả các khóa học Trình Độ Cao và Tú Tài Quốc Tế
  • Các lựa chọn về trợ giúp dạy kèm và làm bài tập nhà
  • Cung cấp thêm sự phát triển chuyên môn cho nhân viên để giúp tăng cường kinh nghiệm học tập trực tuyến

Để tận dụng một số lựa chọn này, học sinh/phụ huynh sẽ cần tham khảo ý kiến của thầy cố vấn trường để thực hiện bất cứ điều chỉnh cho lịch trình nào cho học kỳ thứ hai và để bảo đảm tiến triển với các điều kiện tốt nghiệp và kế hoạch sau trung học.

Những điều chỉnh này cho học kỳ thứ hai là thêm vào những điều chỉnh đã có với chương trình giảng dạy, thẩm định và chấm điểm cho học kỳ chấm điểm thứ hai.

Ngoài ra, MCPS tiếp tục lập kế hoạch cho các môn thể thao mùa thu và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về các hoạt động thể thao liên trường và ngoại khóa trong những tuần tới.

{Read the Resolution}

Những Gì Sắp Xảy Đến

Tất cả chúng ta phải tiếp tục cùng nhau làm việc để ngăn chặn sự lan truyền của COVID-19 trong cộng đồng chúng ta. Hội đồng sẽ họp lại vào Ngày 23 tháng 2, 2021 để xác định nếu các đo lường y tế sẽ hội đủ vào Ngày 15 tháng 3 cho việc trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn.  Thêm chi tiết sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau quyết định của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 23 tháng 2. Trong những tuần tới, MCPS sẽ tiếp tục làm việc với ban giám đốc trường học để hoàn thành những kinh nghiệm trực tiếp là sẽ như thế nào khi học sinh quay trở lại trường học. Xin cám ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ các học sinh.

Montgomery County Public Schools