Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Dec. 4, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Cập Nhật Tin Cộng Đồng Quan Trọng— Hội Đồng Giáo Dục Thi Hành Quyết Định Cuối Cùng cho Kế Hoạch Trở lại Trường vào Ngày 15 tháng 12

Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,

Vào Ngày 3 tháng 12, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu để trì hoãn hành động cuối cùng cho khuôn mẫu của khu học đường về việc học sinh trở lại học trực tiếp trong cuộc họp Ngày 15 tháng 12. Vào Ngày 10 tháng 11, Hội đồng đã chấp thuận một khuôn mẫu mà phác họa kế hoạch của học khu để đưa một số học sinh trở lại trường hầu được giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ Ngày 12 tháng Giêng, 2021, nếu đáp ứng các đo lường về sức khỏe. MCPS đã đề nghị là việc trở lại ban đầu sẽ chỉ tập trung vào học sinh trong các chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể Giáo dục Công nghệ Nghề nghiệp (CTE). Các nhóm học sinh lớn hơn sẽ bắt đầu giai đoạn vào Ngày 1 tháng 2, 2021. Hội đồng đã yêu cầu MCPS thẩm định lại các đo lường để mở cửa trường lại, cũng như trình tự đề nghị cho học sinh trở lại. Họ đã yêu cầu học khu tìm hiểu một chiến lược mà đặt ưu tiên cho những học sinh nhỏ tuổi nhất trở lại sớm hơn.

MCPS cũng đã kéo dài thời hạn bản thăm dò sở thích của gia đình đến ngày thứ Hai 7 tháng 12. Trong cuộc thăm dò ý kiến quan trọng này, phụ huynh có thể cho biết lựa chọn của họ là để con tiếp tục theo học mô hình giảng dạy trực tuyến hay tham gia trong các kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp. Nếu quý vị chưa hoàn tất bản thăm dò, yêu cầu thi hành ngày hôm nay tại www.mcpsfamilypreference.org. Nếu quý vị có câu hỏi về bản thăm dò, xin gọi mcpsinfo@mcpsmd.net. Nếu quý vị không hoàn tất bản thăm dò ý kiến trước Ngày 7 tháng 12, con quý vị sẽ vẫn chỉ ở trong mô hình học tập trực tuyến thôi.

Điều quan trọng cần lưu ý là cách thức giảng dạy sẽ được cung cấp sau khi chúng tôi trở lại các tòa nhà có thể khác biệt cho các học sinh, vì các hạn chế về năng lực và sự sẵn sàng của nhân viên. Phụ huynh sẽ nhận thêm thông tin về kế hoạch trường học cụ thể vào tháng Giêng. Các câu trả lời của bản thăm dò sẽ được sử dụng để phát triển khuôn mẫu cho cộng đồng và trình độ cấp lớp cụ thể.

Khi MCPS tiếp tục kế hoạch cho học sinh trở lại, chúng tôi vẫn cam kết thực hiện điều đó theo một cách thức an toàn cho học sinh và nhân viên. COVID-19 sẽ ở đây với chúng ta trong tương lai và chúng tôi phải tiếp tục hình dung lại cách chúng tôi điều hành như một hệ thống để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác khi chúng tôi giải quyết những chi tiết phức tạp này.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery