Is this email not displaying correctly? View it in your browser  Date: January 25, 2021


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛportuguês


Dịch Vụ Trợ Giúp Bài Tập Nhà Trên Mạng Bắt Đầu từ Ngày 1 Tháng 2, 2021


Kính gởi các gia đình,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) rất hài lòng để thông báo một dịch vụ trợ giúp bài tập nhà và dạy kèm trên mạng miễn phí cho các học sinh mà sẽ bắt đầu vào học kỳ thứ hai vào Ngày 1 tháng Hai. Tutorme.com là một nguồn tài nguyên an toàn trên mạng mà sẽ dễ dàng truy cập qua các tài khoản Canvas và StudentVUE MCPS dành cho các học sinh và sẽ cung cấp hỗ trợ theo nhu cầu về bất kỳ chủ đề nào từ lớp 3 đến lớp 12.
Dịch vụ Tutorme.com cung cấp hỗ trợ mà theo sát với chương trình giảng dạy MCPS, bao gồm cả kiến thức về các công cụ chương trình giảng dạy mới đang được khai triển hiện giờ. Dịch vụ này duy trì các tiêu chuẩn khắt khe cung cấp các thầy dạy kèm đa dạng, chất lượng cao, đã được kiểm tra về sự xuất sắc (bao gồm cả kiểm tra lý lịch hình sự).
Dịch vụ:

  1. Có 7 ngày trong tuần, 24 tiếng một ngày
  2. Có như là một tài nguyên miễn phí cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12

Dịch vụ trình bày:

  1. Một khoảng thời gian bài học trên mạng với bảng trắng trực tuyến
  2. Soạn thảo văn bản và không gian trò chuyện
  3. Trò chuyện qua tiếng nói/video (tuy nhiên học sinh không phải sử dụng điều này hay bật máy hình lên)
  4. Một chức năng cho phép chia sẻ các hình ảnh của các mẫu việc làm để giúp thầy dạy kèm khi họ cung cấp hỗ trợ
  5. Trên hơn300 chủ đề từ toán đến khoa học, xã hội học và ngôn ngữ

Nhà cung cấp đã tuân theo tất cả các quy tắc hợp đồng MCPS, bao gồm cả những quy tắc về chia sẻ dữ liệu và quyền riêng tư, và cam kết tạo một môi trường tích cực, hỗ trợ để giúp các học sinh như một dịch vụ theo yêu cầu khi các em cần sự hỗ trợ làm bài tập nhà. Không cần phải có tài khoản riêng vì dịch vụ này có sẵn qua các tài khoản trên mạng của học sinh MCPS.
Thêm thông tin có trên trang mạng của nhà cung cấp, www.tutorme.com
Các Trường Công Lập Quận Montgomery