classroom

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là năm điều quý vị cần biết về cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 10 tháng 6 và năm học 2021-2022 sẽ như thế nào đối với học sinh và nhân viên:

  1. Tất cả các trường MCPS sẽ mở cửa 100% cho việc học năm ngày một tuần cho tất cả học sinh vào mùa thu này. Các trường sẽ trở lại với lịch trình trước COVID, bao gồm giờ chuông reo, lịch trình xe buýt, số lượng và thời lượng các giờ học mỗi ngày, bữa ăn trưa và giờ ra chơi.
  2. MCPS sẽ chú tâm đến học vấn bị gián đoạn và phát triển các kế hoạch hỗ trợ để bảo đảm tất cả học sinh tiến triển theo đúng trình độ. Học khu đã phát triển các kế hoạch nhiều năm để bảo đảm tất cả các học sinh có thể truy cập và nhận sự hỗ trợ cho các nội dung bị thiếu sót (như hồi phục toán). Hướng dẫn, hỗ trợ và học tập chuyên môn sẽ cho phép giáo viên xây dựng một nền tảng vững chắc tập trung vào việc giảng dạy bị thiếu sót hoặc rút gọn. Khi giáo viên kế hoạch các bài học suốt mùa hè và mùa thu, họ sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn cốt lõi và nhu cầu của học sinh.
  3. Bắt buộc phải mang mặt nạ trong các tòa nhà của trường học vào mùa hè này. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được hướng dẫn cập nhật trong mùa hè từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, và các viên chức của tiểu bang và quận về việc sử dụng mặt nạ khi học sinh trở lại vào mùa thu này.
  4. Hạn cuối để nạp đơn cho Học viện Trực tuyến là Ngày 2 tháng 7. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình mà cảm thấy chương trình thích hợp cho con họ nên đăng ký và cung cấp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào có sẵn. Tất cả các đơn sẽ được xem xét và các trả lời sẽ được cung cấp theo từng đợt. MCPS sẽ tổ chức một số buổi họp thông tin dành cho phụ huynh để cung cấp cho quý vị cơ hội để được giải đáp cho các câu hỏi về Học viện Trực tuyến và quy trình đăng ký.

    Xem các Câu hỏi thường Được Đề cập (FAQs)

  5. Quý vị có thể giúp giữ an toàn cho trường học và cộng đồng của chúng ta bằng cách chủng ngừa COVID-19. Làm hẹn cho quý vị và con (từ 12 tuổi trở lên) để chủng ngừa COVID-19 tại bất kỳ phòng chủng ngừa nào trong quận. MCPS sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội của Quận để tổ chức các phòng tiêm chủng COVID-19 tại một số trường MCPS.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools