Is this email not displaying correctly? View it in your browser  Date: December 16, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Community Update—Board Votes to Approve Revised Reopening Plan


Kính gởi Phụ huynh, Học sinh, Nhân viên và Thành viên Cộng đồng:

Hội đồng Giáo dục đã họp vào ngày hôm qua (Ngày 15 tháng 12) để thảo luận và thi hành kế hoạch cho các học sinh trở lại học trực tiếp. Nhân viên MCPS đã cung cấp một bản cập nhật về tình trạng sức khỏe hiện tại trong quận, kết quả của việc thăm dò sở thích của phụ huynh và những kỳ vọng về việc học sinh trở lại trường học.

Xem Trình bày PowerPoint va and ̀ Xem Bản Ghi của Buổi Họp

Trong buổi họp, Hội đồng:

-Xác nhận lại mức đo lường sức khỏe của tỷ lệ trường hợp mới trong 14 ngày dưới 15 trường hợp với 100,000 dân cư và tỷ lệ thử nghiệm dương tính dưới 5 phần trăm. Họ đã chấp thuận các cập nhật cho khung đo lường sức khỏe mà sẽ cho phép MCPS phục vụ an toàn nhiều nhóm học sinh hơn khi tỷ lệ trường hợp ở dưới 15 trường hợp. Các số đo này phù hợp với các tiêu chuẩn do tiểu bang và Centers for Disease Control and Prevention- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đề nghị.

Đọc Nghị Quyết của Hội Đồng

- Trì hoãn việc bắt đầu các nhóm nhỏ học sinh trở lại để được giảng dạy trực tiếp từ Ngày 12 tháng Giêng đến Ngày 1 tháng 2, 2021, với điều kiện là các số đo phải hội đủ. Đọc Nghị Quyết của Hội Đồng
Đọc Nghị Quyết của Hội Đồng

-Chấp thuận kế hoạch trở lại trường theo từng giai đoạn:

  1. Tăng nhanh việc trở lại của các học sinh tiểu học, chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể và học sinh trong các chương trình kỹ thuật nghề nghiệp được xác định.
  2. Cho phép các sinh hoạt điền kinh và ngoại khóa đối mặt (Hyperlink) để bắt đầu khi nhóm học sinh đầu tiên trở lại cho việc giảng dạy trực tiếp tại các tòa nhà.
  3. Cho phép kinh nghiệm cá nhân đối mặt và hỗ trợ theo hẹn.

Đọc nghị quyết

Những Gì Sắp Xảy Đến
Hội đồng sẽ họp lại vào Ngày 12 tháng Giêng, 2021 để xác định nếu các đo lường sức khỏe sẽ có thể hội đủ vào Ngày 1 tháng 2 hầu trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn. Trong khi nhóm học sinh đầu tiên hiện đang được dự định để bắt đầu chuyển sang trở lại học tập trực tiếp vào Ngày 1 tháng 2 nếu các số đo cho phép, chúng tôi chưa xác định ngày cụ thể cho khi nào các nhóm học sinh khác sẽ bắt đầu giai đoạn trở lại.

Trong vài tuần tới, MCPS sẽ tiếp tục làm việc với ban giám đốc trường để hoàn tất những kinh nghiệm đối mặt sẽ là như thế nào cho các học sinh (ví dụ, học sinh sẽ có mặt trực tiếp bao nhiêu ngày trong tuần, các mô hình giảng dạy, v.v.). Những chi tiết này sẽ được chia sẻ với cộng đồng sau cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 12 tháng Giêng.

MCPS tiếp tục cam kết việc trở lại học tập đối mặt an toàn cho tất cả học sinh trong học kỳ thứ hai. Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.

 

Các Trường Công Lập Quận Montgomery