Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: June 25, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


MCPS Cung Cấp Bữa Ăn Sáng và Ăn Trưa Suốt Mùa Hè

Thưa Quý Phụ Huynh và Giám Hộ:

Bắt đầu từ Ngày 6 tháng 7, 2020, MCPS sẽ cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa cho tất cả trẻ em tại Quận Montgomery và tất cả học sinh MCPS (không phân biệt tuổi tác) tại gần 100 địa điểm trên toàn quận.  Các bữa ăn sẽ được cung cấp từ 10 giờ sáng - 12 giờ trưa tại các địa điểm của trường học và từ 9 giờ sáng - 10 giờ sáng tại các địa điểm phân phát xe buýt.

Xem nguyên danh sách của các địa điểm

Vào thời điểm này, MCPS chưa nhận được sự đồng ý của chính phủ liên bang để cung cấp các bữa ăn tối. Nếu sự đồng ý được chấp thuận, khu học chánh sẽ thêm các bữa ăn tối vào việc phân phát.

Thời khóa biểu
Các bữa ăn sẽ được cung cấp bốn ngày một tuần: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu. Vào ngày thứ Tư, MCPS sẽ cung cấp các bữa ăn cho hai ngày. Vào ngày thứ Năm, tất cả các địa điểm phân phát các bữa ăn sẽ đóng cửa. Lịch trình này giúp đảm bảo sự an toàn cho học sinh và nhân viên, và giảm cơ hội lây lan COVID-19 (coronavirus).

Các Cơ Quan Cộng Tác Cộng Đồng và Cơ Quan Tài Nguyên
Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Trung tâm Thực phẩm Manna và Women Who Care Ministries để cung cấp các bữa ăn cuối tuần cho các gia đình trong các tháng hè. Chi tiết về thời gian phân phát và địa điểm sẽ được đăng trên trang mạng Dịch Vụ Bữa Ăn MCPS. Ngoài ra, các gia đình được khuyến khích xem Trang Tài Nguyên Thực Phẩm COVID-19 của Quận Montgomery cho các tài nguyên phụ trội.  

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery