Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 12, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Chính Sách Chấm Điểm Sửa Đổi; Học Sinh Trung Học Có Lựa Chọn Điểm Chữ hay Điểm "Đậu" cho Học Kỳ

Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Dựa trên các trường hợp đặc biệt liên quan đến COVID-19 và quá trình chuyển đổi sang học tập cách biệt tại MCPS, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã bỏ phiếu hôm nay (Ngày 12 tháng 5) để đình chỉ chính sách chấm điểm hiện tại và thay thế nó bằng một hệ thống chấm điểm tạm thời cho học sinh tiểu học, trung học cấp II và cấp III.

Hàng ngàn học sinh, nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng MCPS đã cung cấp ý kiến, gửi email và có những ý kiến mới về các lựa chọn chấm điểm. Đáp lại những ý kiến này, Hội đồng tập trung vào mục đích áp dụng một hệ thống công bằng và hợp lý cho tất cả học sinh. 

Cho năm học 2019-2020 (mà kết thúc vào Ngày 15 tháng 6):

Trung Học Cấp III

  • Đối với Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 (MP4), các trường trung học cấp II và cấp III sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống chấm điểm Đậu/ Chưa hoàn thành, dựa trên tiêu chuẩn đã được thành lập. Để đậu Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4, học sinh trung học cấp III sẽ có thể đạt được một điểm học kỳ cho mỗi môn học mà là một điểm chữ cao hơn điểm mà em đã nhận được vào cuối Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 3 (MP3). Nếu một học sinh chọn một tùy chọn nhận một điểm chữ, điểm chữ học kỳ cuối sẽ được báo cáo trên sổ học bạ và được tính vào điểm trung bình tích lũy (GPA). Lựa chọn chấm điểm này phù hợp với các thực tập được tích hợp trong hệ thống chấm điểm hiện tại và cung cấp cho học sinh cơ hội để cải thiện điểm số từ MP3.
  • Thay vì một điểm chữ, học sinh trung học cấp III cũng có thể chọn để có điểm "Đậu" là điểm cuối cùng cho học kỳ (nếu em đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn) và có thể chọn tùy chọn này trên căn bản cho mỗi môn học. Nếu chọn điểm "Đậu" cho một môn học, điểm số sẽ không được tính vào điểm trung bình tích lũy GPA của học sinh.
  • Các sổ học bạ cho tam cá nguyệt thứ hai của năm học 2019-2020 sẽ được ghi bằng một biểu tượng ghi chú là "COVID-19".
  • Học sinh không hội đủ tiêu chuẩn để đậu môn học cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 sẽ được ghi không hoàn tất

Trung Học Cấp II

  • Đối với học sinh trung học cấp II mà học các môn học nguyên năm, điểm cuối cùng trong mỗi môn học sẽ dựa trên mức trung bình của Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 1, 2 và 3, với một điểm "Đậu" cho MP4 được tính là một điểm chữ cao hơn MP3, tương tựa như trung học cấp III. Các điểm cho học sinh trung học cấp II lấy các môn học trình độ trung học cấp III sẽ tuân theo chính sách chấm điểm của trung học cấp III đã được chấp thuận.

Trường Tiểu Học

  • Các điểm chữ sẽ không được chỉ định cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4. Tầm quan trọng sẽ là thu hút các học sinh với kinh nghiệm học tập và kết nối với càng nhiều học sinh càng tốt. Đối với học sinh lớp 2-5, điểm chữ cuối cùng sẽ dựa trên mức trung bình của MP1, MP2 và MP3.

Nhân viên MCPS sẽ hoàn tất các quy trình và hệ thống để đảm bảo một áp dụng công bằng của chính sách mới này và để đảm bảo rằng học sinh và gia đình có thông tin cần thiết để làm một quyết định sáng suốt.

Trong cuộc thảo luận, các thành viên Hội đồng thừa nhận rằng không có hệ thống hoàn hảo, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống chấm điểm mà cung cấp cho các học sinh các lựa chọn, có tác động tích cực và chỉ có thể giúp học sinh về tiềm năng học vấn.

A screenshot of a cell phone  Description automatically generated
* Xin lưu ý, hình trên chỉ đề cập đến các môn học của trung học cấp III thôi

Xem thảo luận của Hội đồng
Trang mạng Sự Liên Tục của Việc Học

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery