Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: June 14, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Ngày mai, ngày 15 tháng 6, 2020, là ngày cuối cùng của năm học 2019-2020. Thật là một năm đầy bất ngờ. Trong khi ba tháng qua rất khác biệt và khó khăn thật không thể tin được, cộng đồng chúng ta đã thực hiện những điều tuyệt vời. Cảm ơn quý vị cho công việc vĩ đại, sự hợp tác, linh hoạt và cam kết cho học tập.

Khi một năm học truyền thống kết thúc, nhân viên của chúng tôi, cộng tác với các thành viên của cộng đồng và các nhóm liên quan quan trọng khác, đã làm việc hết sức để khai triển các chương trình học hè và phát triển các chiến lược cho những gì các viên chức y tế quốc gia, tiểu bang và địa phương tin rằng sẽ cần thiết cho việc trở lại trường học mà sẽ không là môi trường truyền thống vào mùa thu. Công việc hợp tác này được hướng dẫn bởi nghiên cứu; chú tâm đến nhu cầu của các học sinh; và tập trung vào việc cung cấp nhiều phương pháp dạy và học mà sẽ tiếp cận học sinh trực tiếp và cách biệt. Dựa theo kinh nghiệm của chúng tôi và kinh nghiệm của các học khu khác trong đại dịch, cũng như các nguyên tắc được nêu trong Kế Hoạch Khôi Phục Giáo Dục Maryland, chúng tôi biết kế hoạch của chúng tôi phải:

  • Bao gồm các chiến lược để tăng cường sự tham gia với học sinh và cộng đồng trường.
  • Nuôi dưỡng một học tập xuất sắc.
  • Cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho các học sinh và nhân viên.
  • Thiết lập sự phát triển chuyên nghiệp hiệu quả và cá nhân liên tục cho nhân viên.
  • Đảm bảo các học sinh và nhân viên có các công cụ kỹ thuật số và kết nối cần thiết để tham gia vào việc học cách biệt, cũng như các mô hình học tập trực tiếp và hỗn hợp, và
  • Cung cấp các cơ hội liên lạc và góp ý kịp thời và liên tục cho cộng đồng.

Chúng tôi biết quý vị có nhiều câu hỏi và quan tâm và đang nghe thông tin không chính xác về kế hoạch mở cửa trường lại cho học khu chúng tôi. Tôi muốn đảm bảo với quý vị là chúng tôi chưa làm bất cứ quyết định nào liên quan đến kế hoạch cho mùa thu. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các viên chức tiểu bang và địa phương, mà đang cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về các biện pháp an toàn và tiềm năng sức khỏe mà phải có trước khi chúng tôi có thể chào đón các học sinh và nhân viên trở lại các tòa nhà của trường một cách an toàn.

Chúng tôi cũng cam kết lắng nghe từ càng nhiều thành viên trong cộng đồng càng tốt để đảm bảo chúng tôi phát triển một kế hoạch trở lại các tòa nhà của trường học an toàn mà phản ánh các nhu cầu của học khu rộng lớn, đa dạng của chúng tôi. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc khảo sát để cung cấp cho quý vị cơ hội chia sẻ ý tưởng và sở thích của quý vị về cách học sinh nên tham gia vào việc học trong năm học tới như thế nào. Ngoài khảo sát, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp khác để thu thập các ý kiến của cộng đồng. Mặc dù năm học kết thúc trong một cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được, và năm học tới có thể không bắt đầu theo một cách truyền thống, tôi vẫn lạc quan về những gì chúng ta sẽ đạt được trong những tháng tới.

Dưới đây là cập nhật về một số lĩnh vực bao gồm hướng dẫn từ tiểu bang và chính quyền quận về kế hoạch mở cửa lại của Giai đoạn II, chương trình học hè, khu vực ngoài trời cho cộng đồng sử dụng, và các tài nguyên về sự lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của học sinh.

Chúng tôi hy vọng quý vị có một mùa hè vui vẻ, khỏe mạnh và yên tĩnh.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcTuân Theo Hướng Dẫn của Chính Quyền Quận

Vào Ngày 10 tháng 6, Giám Đốc Nha Học Vụ Tiểu Bang Karen Salmon và Thống đốc Larry Hogan tuyên bố một chuyển tiếp sang Giai đoạn II của việc phục hồi tiểu bang. Tuy nhiên, Quận Montgomery vẫn đang trong Giai đoạn I. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các viên chức y tế địa phương để xác định xem MCPS có thể bắt đầu một số hoạt động và chương trình hay không (ví dụ các tập luyện thể thao ngoài trời, lễ ra trường trực tiếp và học hè trực tiếp) sau khi quận chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có.

Vào lúc này, các trung tâm giữ trẻ em tại MCPS sẽ không mở cửa lại khi chúng tôi tiếp tục quá trình đóng cửa cuối năm. MCPS đang hợp tác chặt chẽ với các viên chức y tế tiểu bang và địa phương để xác định cách mở cửa lại và điều hành trung tâm giữ trẻ em một cách an toàn tại các trường học trong giai đoạn mở cửa tiếp theo, trong khi theo sát tất cả các điều kiện về sức khỏe của tiểu bang và địa phương.


Các Chương Trình Học Hè

Ngoài trường hè trực tuyến cho các môn học tín chỉ tại trung học, các trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III MCPS sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm chương trình hè trên mô hình trực tuyến. Mục tiêu của các chương trình này là để giữ các học sinh tham gia và học tập trong những tháng hè; chú tâm đến việc mất cơ hội học tập trong đại dịch COVID-19; và cung cấp một số các cơ hội chuyên môn mà các học sinh quan tâm. Đường lối của chúng tôi cho các chương trình mùa hè là tất cả học sinh trong MCPS sẽ có cơ hội tham gia vào các chương trình học tập và phong phú vào mùa hè này. Thông thường, các chương trình sẽ kéo dài từ một đến ba tuần bắt đầu từ Ngày 13 tháng 7, tùy thuộc vào chương trình. Phụ huynh sẽ được hiệu trưởng của trường thông báo về chương trình nào sẽ có tại trường của họ, và sẽ nhận được thông tin chi tiết về đăng ký cho chương trình từ trường địa phương. Liên kết về đăng ký sẽ được đăng trên các trang mạng của trường vào Ngày 23 tháng 6, 2020. Để tìm hiểu thêm về các chương trình học hè, xem trang mạng này.


Phiếu Điểm

Phiếu Điểm Tiểu Học
Phiếu điểm sẽ được gởi về nhà vào Ngày 17 tháng 6, 2020. Phiếu điểm sẽ gồm các điểm cho các chu kỳ chấm điểm thứ nhất, thứ hai và thứ ba, cũng như điểm trung bình tích lũy.

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã chấp thuận chính sách chấm điểm được sửa đổi cho chu kỳ chấm điểm thứ tư của năm học 2019-2020. Các điểm chữ không được chỉ định cho Chu kỳ Chấm điểm Thứ 4 ở cấp tiểu học. Do đó, phần Chu kỳ Chấm điểm Thứ 4 trên phiếu điểm của con quý vị sẽ không bao gồm các điểm. Lời tuyên bố dưới đây cũng sẽ được bao gồm trong phiếu điểm của con quý vị.

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã chấp thuận chính sách chấm điểm được sửa đổi cho học kỳ thứ hai của năm học 2019-20. Các điểm chữ sẽ không được chỉ định cho Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 tại cấp tiểu học.
Phiếu Điểm Trung Học
Phiếu điểm trung học sẽ được gửi vào Ngày 23 tháng 6, 2020 và sẽ phản ánh chính sách chấm điểm được sửa đổi được Hội đồng Giáo dục chấp thuận. Cho các tín chỉ môn học trung học của học kỳ, học sinh/gia đình có thể chọn một điểm học kỳ cuối (một điểm chữ hoặc Đậu/Chưa hoàn thành), mà sẽ thể hiện trên phiếu điểm. Nếu quý vị không thể lựa chọn trong cổng thông tin trực tuyến hoặc muốn xem lại sự lựa chọn, yêu cầu liên lạc với thầy cố vấn của trường con quý vị.

Công Nghệ Có cho Học Sinh và Nhân Viên

Những học sinh đã nhận được các thiết bị Chromebook và MiFi lúc khởi đầu việc học tập cách biệt sẽ có thể giữ các thiết bị đó trong suốt mùa hè để có cơ hội tiếp tục giảng dạy và học tập. Học sinh tham gia các chương trình mùa hè mà vẫn cần một thiết bị hoặc điểm truy cập di động, hay cần thay thế một thiết bị không hoạt động có thể đến 45 W. Gude Dr ở Rockville, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng-12 giờ trưa. Xin lưu ý là khi MCPS hướng đến năm học 2020-2021, chúng tôi kế hoạch chuyển sang việc sử dụng một nền tảng duy nhất (myMCPS Classroom)- Lớp học myMCPS để học, dựa trên ý kiến từ học sinh, phụ huynh, giáo viên và hiệu trưởng. Thông tin về kế họach này sẽ được chia sẽ trong những tuần lễ sắp đến.


Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.76 Tỷ cho Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh 2021

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành $2.76 tỷ đô la cho Năm Tài Chánh (FY) 2021 vào Ngày 11 tháng 6. Ngân sách thể hiện $74.9 triệu tăng triển, hay 2.8 phần trăm tăng triển, so với tài khóa hiện tại. Mức tài trợ này phản ánh cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Quận để tài trợ cho học khu ở mức tối thiểu theo luật tiểu bang do tác động kinh tế của đại dịch COVID-19. Ngân sách bao gồm tài trợ để hỗ trợ sự liên tục của kế hoạch học tập và chú tâm đến số học sinh ghi danh gia tăng, tăng chi phí và đầu tư cần thiết để duy trì mức độ học tập xuất sắc tại MCPS và để thu hẹp khoảng cách tiếp cận, cơ hội và thành tích cho những học sinh chưa đáp ứng tiềm năng của các em. Tìm hiểu thêm về ngân quỹ tại đây


Cộng Đồng Sử Dụng Khu Vực Ngoài Trời

Khu vực ngoài trời MCPS sẽ mở cửa cho công chúng sử dụng bắt đầu vào ngày thứ Tư 1 tháng Bảy. Khu vực ngoài trời sẽ tuân theo các quy trình và phương trình sử dụng và giữ chỗ qua Cộng Đồng Sử Dụng Các Cơ Sở Công Cộng, mà sẽ theo sát với tất cả các nguyên tắc và hạn chế sinh hoạt của tiểu bang và quận. Sử dụng khu vực ngoài trời sẽ không bao gồm việc sử dụng phòng tập thể dục, phòng thay đồ hoặc các cơ sở thể thao trong nhà khác. MCPS sẽ tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng trong việc xác định khi nào cộng đồng được phép sử dụng phòng ốc trong nhà. Sân chạy của trường trung học cấp III sẽ được mở cho công chúng đi bộ từ Ngày 15 tháng 6. Các sân thể thao vẫn đóng cửa cho đến Ngày 1 tháng 7 và sẽ chỉ có qua quy trình cho phép Cộng đồng Sử dụng Các Cơ Sở Công Cộng.


Tài Nguyên về Sự Lành Mạnh

Sự an toàn và lành mạnh của học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là các tài nguyên để hỗ trợ sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý của cộng đồng chúng ta. Nếu quý vị tin rằng con quý vị đang trong cơn khủng hoảng, yêu cầu liên lạc Montgomery County Crisis Center tại 240-777-4000. Học sinh cũng có thể liên lạc với thầy cố vấn và nhà tâm lý học của trường để làm một cuộc hẹn kín.

Các Loạt Phim Video Waymaking

Nhận Thức về Tự Tử
Quản Lý Căng thẳng và Lo Lắng của Học Sinh
Quản Lý Căng thẳng và Lo Lắng trong Cách Biệt Xã Hội
Loạt Phim Video Giây Phút Lưu Tâm
Lời Khuyên về Đối Phó với Nỗi Đau Buồn của Học Sinh
Lời Khuyên về Ngăn Ngừa Tự Tử của Thanh Thiếu Niên


Các Thay Đổi Chương Trình Dịch Vụ Bữa Ăn cho Mùa Hè

Bắt đầu từ Ngày thứ Ba 16 tháng 6, các giờ dịch vụ của trường, xe buýt và các địa điểm thức ăn di động sẽ thay đổi. Học sinh có thể nhận bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối tại trường và các địa điểm xe vận tải di động từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Xe buýt phân phát sẽ thi hành từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Để xem danh sách đầy đủ các địa điểm, xem trang mạng.


Tất Cả Cùng Nhau: Lớp 2020 Chia Sẻ Những Suy Nghiệm về Năm Học Đầy Thử Thách

Trong thơ đăng cuối cùng Tất Cả Cùng Nhau, Dr. Smith chia sẻ những suy nghiệm từ các học sinh của Lớp 2020. Quý vị có thể xem thơ đăng tại đây. Nếu quý vị không có dịp xem, nên kiểm lại Lớp Ra Trường 2020 MCPS, lễ mừng ra trường trực tuyến cho Lớp 2020, mà diễn giả chính là người đầu bếp Jose Andres. Quý vị có thể xem danh sách của tất cả các lễ ra trường của các trường trung học riêng biệt tại đây.

Mừng các Học Sinh Tốt Nghiệp

Nên nhớ để dành ngày này cho một lễ ra trường trực tuyến đặc biệt Tây Ban Nha cho Lớp 2020. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào Ngày 20 tháng 6 lúc 6 giờ chiều trên Telemundo 44, MCPSTV bằng tiếng Tây ban nha trên YouTube và trên trang mạng MCPS.  Sự kiện này, được sản xuất với sự hợp tác của NBC, sẽ bao gồm nhận xét từ những người nổi tiếng và các viên chức được bầu bao gồm Mario Lopez, đầu bếp Jose Andrés, ủy viên Hội Đồng Quận Montgomery Nancy Navarro, và ca sĩ được đề cử giải grammy Verny Varela.  Nó cũng sẽ bao gồm các suy nghiệm từ các học sinh của Lớp 2020. Buổi lễ sẽ được Telemundo neo Alban Zamora diễn giải.  Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đón xem buổi lễ mừng hào hứng cho các học sinh Nam Mỹ.


Important Online Resources: