‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
All In blog by MCPS Superintendent Dr. Jack R. Smith
alt_text

español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ

Tất Cả Cùng Nhau: Tầm Quan Trọng của Tình Bạn và Công Việc của Nhóm Nhân Danh cho Học Sinh

Vài tuần gần đây, sự cô lập cố tình được tạo theo lệnh ở nhà của Thống đốc Hogan, để chống lại sự lan truyền của COVID-19. Sự cô lập này đặc biệt khó khăn đối với các học sinh và các giáo viên, những người thường dành phần lớn thời gian trong ngày của họ để đối mặt trực tiếp trong lớp học. Tuy nhiên, nhiều người đã tìm ra những cách mới và sáng tạo để cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau trong những thời gian khó khăn này.

Gần đây tôi có cơ hội để phỏng vấn một số các giáo viên chương trình song ngữ (Rachel Mann, Claudia Moncayo, Paula Liz Lueck và Genny Dorsainvil) từ Trường Tiểu Học Oakland Terrace về cách họ hợp tác với nhau và với các đồng nghiệp trên toàn quận để xác định những phương cách tốt nhất để dạy dỗ các học sinh của họ. Chúng tôi đã thảo luận về công bằng và nói về những kinh nghiệm độc đáo của họ khi hướng dẫn môi trường học vấn cách biệt mới này. Họ đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt vời của các học sinh của họ sử dụng nghệ thuật để tự biểu lộ giữa cuộc khủng hoảng này.

Trong khi đại dịch COVID-19 đã ngăn cách các học sinh và nhân viên, cộng đồng trường học của chúng tôi đang tìm những phương cách sáng tạo để duy trì sự kết nối. Chúng ta cùng nhau đối phó với điều này.

Message from President Shebra Evans VIDEO Oakland Terrace Elementary Continuity of Learning
 
Montgomery County Public Schools

View as a Web Page

Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Rockville, MD, 20850
Call: 240-740-3000 | Spanish Hotline: 240-740-2845