Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: November 30, 2018

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kính thưa Phụ Huynh và Giám Hộ,

Vào ngày thứ Ba 4 tháng 12, Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland sẽ phát hành một phiếu báo cáo trách nhiệm mới cho mỗi trường ở tiểu bang Maryland, được thành lập để đo lường thành công của các trường học và xác định các khu vực cần được cải tiến. Thẻ báo cáo được phát triển để đáp ứng các yêu cầu của Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA), một luật liên bang nhằm đảm bảo các trường công lập cung cấp một nền giáo dục với phẩm chất cao cho tất cả trẻ em.

Thẻ Báo Cáo Maryland được thiết kế để đo lường sự thành công của trường theo nhiều cách, bao gồm các bài kiểm tra của tiểu bang về môn Anh văn và toán; sự sẵn sàng sau trung học; sự tiến bộ của học sinh học Anh ngữ để đạt khả năng thành thạo về Anh ngữ; tỷ lệ tốt nghiệp; và học sinh được tiếp cận và đạt tín chỉ cho một chương trình giảng dạy toàn diện. Trong tương lai, Thẻ Báo Cáo Maryland cũng sẽ bao gồm thành tích về khoa học và xã hội học (lớp 5 & 8 và lớp 8, tương ứng), và kết quả của cuộc khảo sát về môi trường học sinh/giáo viên. Dựa trên các chỉ số thành tích này, tiểu bang sẽ cung cấp cho mỗi trường một cấp hạng phần trăm, tổng số điểm phần trăm đạt được và xếp hạng với sao, trên thang điểm từ 1 đến 5 sao.*

[Xem phim video này để học thêm về Thẻ Báo Cáo Maryland.]

Trong khi Thẻ Báo Cáo Maryland sử dụng nhiều chỉ số trong nhiều phân loại, thành tích học tập và tăng trưởng cho các học sinh được đo lường duy nhất theo một điểm dữ liệu — kết quả của Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC). Điểm PARCC mô phỏng một cái nhìn về thành tích hay tiến bộ của học sinh vào cuối khóa học. Mặc dù đây là một biện pháp hữu ích, chúng tôi không thể đợi cho đến cuối năm học, hay ngay cả học kỳ, để đo lường một cách có hệ thống cách học sinh đang thi hành và đáp ứng thích hợp.

Trong khi Thẻ Báo Cáo cung cấp thông tin quan trọng về trường học của chúng tôi, các điểm dữ liệu đã chọn phải được so sánh với các quận khác và do đó, cung cấp một cái nhìn hạn chế về tiến bộ của gần 163,000 học sinh của chúng tôi. Sự phát triển của trường học là thuộc về trách nhiệm địa phương. Chúng tôi biết các học sinh của chúng tôi nhiều nhất, các em bị ảnh hưởng như thế nào, ai đang phát triển mạnh, và ai cần sự hỗ trợ của chúng tôi.

Để đề cập các giới hạn của Thẻ Báo Cáo Maryland, MCPS đã phát triển một Mô hình Trách nhiệm Công bằng mà cung cấp một báo cáo nhiều chi tiết hơn và tập trung về sự thành công của trường học. Mô hình Trách nhiệm Công bằng xử dụng nhiều đo lường và thường xuyên về sự tiến bộ của học sinh để xác định xem một trường có đáp ứng nhu cầu của TẤT CẢ học sinh với sự nhấn mạnh đặc biệt về việc giảm và loại bỏ sự cách biệt trong thành tích học sinh hay không. Cả hai thẻ báo cáo cho Maryland và mô hình trách nhiệm công bằng địa phương sẽ bao gồm các đo lường về phúc lợi của các học sinh trong tương lai và đó là một bước tiến khả quan.

[Xem phim video này để học thêm về Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS.]

Chiến lược MCPS cho sự thành công của học sinh phải là đa dạng và được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của tất cả học sinh. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo các học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đã sẵn sàng để thành công ở đại học, nghề nghiệp và cộng đồng.

Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học

*Primary schools serving only grades prekindergarten through 2 will not get a star rating.