Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: December 3, 2018

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:


Trong vài tuần qua, một nhóm gồm 118 nhân viên đã kiểm lại các đề nghị đã nhận được cho Yêu Cầu Đề Nghị của chúng tôi về Chương Trình Giảng Dạy Anh Ngữ và Toán và Tài Liệu Giảng Dạy cho Trường Tiểu Học và Trung Học Cấp II.  Dựa theo các đề nghị của họ, sản phẩm giảng dạy Anh Ngữ cho ba trường tiểu học và hai trường trung học cấp II, cũng như sản phẩm giảng dạy Toán cho hai trường tiểu học và ba trường trung học cấp II, đang được xem xét để thực hiện tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery.

Cho mỗi sản phẩm, các hãng bán đã được yêu cầu sáng tạo một trình bày cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng để xem. Mỗi trình bày có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và có thể được truy cập từ trang mạng MCPS Curriculum Review - Kiểm Lại Chương Trình Giảng Dạy MCPS cho đến ngày Chủ nhật 9 tháng 12, 2018.  Ngoài sự trình bày, có một mẫu đơn yêu cầu ý kiến của quý vị về các phạm vi sau:

  • Kinh Nghiệm của Học Sinh: Sản phẩm có thu hút học sinh một cách tích cực và phân biệt sự giảng dạy để đáp ứng các nhu cầu học tập của tất cả các học sinh không?
  • Kinh Nghiệm của Giáo Viên: Sản phẩm có hỗ trợ tất cả các giáo viên để lập kế hoạch và cung cấp sự giảng dạy với chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh không?
  • Kinh Nghiệm của Phụ Huynh: Sản phẩm có cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ thông tin về chương trình giảng dạy và cho phép phụ huynh/người giám hộ hỗ trợ việc học của học sinh bên ngoài lớp học không?

Để được bao gồm trong quá trình lựa chọn chương trình giảng dạy, tất cả các mẫu đơn góp ý kiến phải được nạp trước Ngày 2 tháng 12, 2018. Hướng dẫn để hoàn tất các mẫu đơn có thể tìm thấy trên trang mạng MCPS Curriculum Review - Kiểm Lại Chương Trình Giảng Dạy MCPS.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến quý vị về nỗ lực rất quan trọng này.
Xin cám ơn.

Kính,

Maria V. Navarro, Ed.D.
Chánh Sở Học Vụ
Các Trường Công Lập Quận Montgomery