Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: March 6, 2019

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Một số các học sinh trung học cấp III tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang tổ chức một cuộc diễn hành vào Ngày 14 tháng 3 để biện hộ việc chống lại sự bạo lực của súng. MCPS tôn trọng và ủng hộ quyền của học sinh trong việc vận động cho các vấn đề quan trọng đối với các em. Hỗ trợ này được diễn tả thêm trong Regulation JFG-RA:Student Rights and Responsibilities (Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh). Mặc dù chúng tôi ủng hộ vận động học sinh và hãnh diện khi các học sinh phát biểu những gì các em tin tưởng, chúng tôi muốn các học sinh mà muốn tham gia vào quá trình công dân trong giờ học thực hiện việc này khi ở trường, trong một môi trường học tập hỗ trợ và an toàn. Với hướng dẫn của sự lãnh đạo MCPS, ban giám đốc trường học sẽ làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo học sinh để phát triển một kế hoạch cho Ngày 14 tháng 3 hầu cung cấp cho các học sinh một cơ hội bày tỏ quan điểm của các em trong khi vẫn duy trì an toàn trong khuôn viên trường. Những cuộc biểu tình này sẽ do các học sinh điều khiển và tình nguyện. Không học sinh nào bị ép buộc tham gia hoặc không được khuyến khích tham gia.

Tôi cũng nhận thức rằng một số các học sinh có thể quyết định tham gia vào cuộc diễn hành mà sẽ khiến các em rời khỏi trường. Như tôi đã chia sẻ trước đây, việc rời khỏi trường học có thể làm gián đoạn việc giảng dạy cho các học sinh khác và gây nguy cơ đáng kể cho sự an toàn. MCPS không có nhân viên hoặc nguồn lực để đảm bảo các học sinh an toàn trong suốt ngày học khi các em không ở trong khuôn viên trường. Tôi yêu cầu quý vị nói chuyện với con quý vị để cho em biết rằng nếu em rời khỏi trường học mà không được phép hoặc đi ra khỏi lớp ngoài thời gian chỉ định, em sẽ được coi là vắng mặt không phép. Thông tin về tác động của sự vắng mặt không có lý do có thể được tìm thấy trong Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Học SinhQuy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh. Nếu nhân viên trường biết rằng con quý vị đã rời khỏi khuôn viên trường mà không có phép, họ sẽ liên lạc với quý vị càng sớm càng tốt.

Nhân viên trường và các nguồn tài nguyên có sẵn sàng để giúp đỡ các học sinh ở mọi trình độ mà muốn nói về sự an toàn tại trường.

Xin quý vị nhớ là MCPS quyết tâm cung cấp hỗ trợ cho các học sinh, cũng như cơ hội để biểu lộ quan điểm của các em.

Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học