Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: January 23, 2018

elementary students at recess

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Kế Hoạch Ngày Học Bù vì Thời Tiết của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ngày 24 tháng Giêng, 2018

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Tôi muốn thông báo cùng quý vị tin tức mới nhất liên quan đến lịch trình trường học cho niên học còn lại. Như quý vị biết, thời tiếp khẩn cấp gần đây đã khiến các Trường Công Lập Quận Montgomery đóng cửa trường hai ngày (Ngày 4 và Ngày 17 tháng Giêng). Lịch niên học MCPS 2017-2018 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày học cần thiết tối thiểu của tiểu bang Maryland. Vì vậy, hai ngày đóng cửa trường vì thời tiết của chúng tôi có thể được hấp thụ mà không cần sửa đổi cho lịch trường.

Tuy nhiên, bất cứ lúc nào trường học phải đóng cửa thêm vì thời tiết khẩn cấp sẽ đưa đến nhu cầu sử dụng một hoặc tất cả các ngày học bù được chỉ định trong lịch trường học của MCPS để đảm bảo chúng tôi hội đủ những số ngày học do Tiểu bang đòi hỏi. Dưới đây là thứ tự mà những ngày sẽ được dùng:

  • Nếu có thêm một ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, niên học sẽ được kéo dài thêm một ngày vào Ngày 13 tháng 6, 2018.
  • Nếu có thêm hai ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, niên học sẽ được kéo dài thêm đến Ngày 14 tháng 6, 2018.
  • Nếu có thêm ba ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, niên học sẽ được kéo dài thêm đến Ngày 15 tháng 6, 2018. (Ghi chú: Theo luật Tiểu bang, MCPS không thể kéo dài niên học quá Ngày 15 tháng 6).
  • Nếu có thêm bốn ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, thì Ngày 26 tháng 3, 2018 sẽ được dùng là ngày học bù (ngày đầu tiên của Thời Gian Nghỉ Mùa Xuân).
  • Nếu có thêm năm ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, thì Ngày 27 tháng 3, 2018 sẽ được dùng là ngày học bù (ngày thứ nhì của Thời Gian Nghỉ Mùa Xuân).

 

Nếu cần thiết kéo dài niên học quá Ngày 12 tháng 6, thì Ngày 12 tháng 6 sẽ trở thành nguyên ngày học và ngày học cuối mới sẽ là ngày tan trường sớm.
Xin Lưu ý: Cho rằng MCPS vẫn hội đủ số ngày học tối thiểu của Tiểu bang và thời gian cho ngày học bù ngày tuyết được chỉ định vào Ngày thứ Sáu 26 tháng Giêng, 2018, ngày thứ Sáu này MCPS sẽ đóng cửa cho các học sinh và tiếp tục là ngày chuyên nghiệp cho nhân viên.

Trong trường hợp không may mà chúng tôi có thêm thời tiết khắc nghiệt và bắt buộc đóng cửa thêm, MCPS có thể yêu cầu một miễn trừ từ tiểu bang một tối thiểu là 180 ngày học. Để đủ điều kiện cho việc miễn trừ, hệ thống trường học không phải chỉ thêm ngày học bù vào cuối năm, chúng tôi cũng phải sửa đổi lịch trường học trong năm giảng dạy của học sinh để biểu lộ một cố gắng thiện ý hầu bù đắp thời gian bị mất.

Trong khi mục đích của chúng tôi là học vấn của học sinh, ưu tiên đầu tiên của chúng tôi phải là sự an toàn của các học sinh và nhân viên chúng tôi. MCPS sẽ tiếp tục theo dõi sát thời tiết khe khắt và cung cấp thông tin mới nhất về bất cứ ảnh hưởng nào mà có thể xảy ra cho lịch trường học. Thêm thông tin về lịch trường học MCPS, yêu cầu xem trang mạng của chúng tôi http://www.montgomeryschoolsmd.org

Kính thư,

Jack Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học