Is this email not displaying correctly?View it in your browser Date: March 12, 2018

mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Một Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học Jack R. Smith: Biểu Tình Ngày 14 Tháng 3

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Trong tuần qua, nhiều người đã gọi hoặc viết thư cho các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) để chia sẻ các ý nghĩ của quý vị về các biểu tình do các học sinh dự định tổ chức vào Ngày 14 tháng 3. Tuy rất nhiều phụ huynh đã nghe từ hiệu trưởng trường con quý vị, tôi cũng muốn chia sẽ ý kiến và những quan tâm của tôi cho ngày thứ Tư này.

Thảm kịch bắn súng ở Parkland, Fla, đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, nhưng các học sinh đã bị ảnh hưởng nhiều nhất khi các em nhìn thấy mình trong các nạn nhân và những người sống sót của sự kiện kinh hoàng. Thảm kịch này đã tạo ra sự lo lắng và sợ hãi thực sự. Nó cũng thúc đẩy các học sinh đứng lên và nói ra các chiến lược để đảm bảo sự an toàn của các em tại trường học. Cam kết của cộng đồng là nền tảng của nền dân chủ và sự tôn trọng của MCPS và ủng hộ quyền của học sinh trong việc vận động cho các vấn đề quan trọng đối với các em. Sự hỗ trợ này được định nghĩa trong Regulation JFA-RA: Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Học Sinhvàđược hỗ trợ bởi Hội Đồng Giáo Dục trong quyết nghị vào Ngày 26 Tháng 2 về sự an toàn và an ninh của trường học và cộng đồng.

Tôi hiểu rằng nhiều học sinh muốn lên tiếng vào Ngày 14 tháng 3 như là một phần của cuộc diễn hành của trường học quốc gia để tưởng nhớ 17 người đã mất mạng ở Parkland vào ngày 14 tháng 2 và để ủng hộ sự an toàn của trường học. Trong khi chúng tôi hỗ trợ sự vận động của học sinh, chúng tôi muốn các học sinh tham gia vào quá trình công dân để làm việc đó trong khi ở tại trường, trong một môi trường học tập được hỗ trợ và an toàn. Với hướng dẫn của sự lãnh đạo MCPS, ban giám đốc trường học đang làm việc chặt chẽ với các học sinh lãnh đạo để phát triển một kế hoạch cho Ngày 14 tháng 3 hầu cung cấp cho các học sinh một cơ hội bày tỏ quan điểm của các em trong khi vẫn duy trì an toàn trong khuôn viên trường. Những cuộc biểu tình này là do các học sinh điều khiển và tình nguyện. Không học sinh nào bị bắt buộc hoặc ngăn cản không được tham gia.

Tôi cũng nhận thức rằng một số các học sinh có thể quyết định tham gia vào cuộc diễn hành mà sẽ khiến các em rời khỏi trường. Như tôi đã chia sẻ trong một thông điệp vào Ngày 22 tháng 2, rời bỏ khuôn viên trường có thể gây gián đoạn cho việc giảng dạy các học sinh khác và gây một nguy cơ đáng kể về an toàn, nhất là lúc đang có nhiều gia tăng về hăm dọa tại trường. MCPS không có nhân viên hoặc nguồn lực để đảm bảo các học sinh an toàn trong suốt ngày học khi các em không ở trong khuôn viên trường. Tôi yêu cầu quý vị nói chuyện với con quý vị để cho em biết rằng nếu em rời khỏi trường học mà không được phép hoặc đi ra khỏi lớp ngoài thời gian chỉ định, em sẽ được coi là vắng mặt không phép. Thông tin về tác động của một vắng mặt không phép có thể tìm thấy tại Hướng Dẫn về Quyền Lợi và Trách Nhiệm Học SinhQuy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh . Nếu nhân viên trường biết rằng con quý vị đã rời khỏi khuôn viên trường mà không có phép, họ sẽ cố gắng liên lạc với quý vị càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, trong khi các học sinh trung học cấp II và cấp III nhận biết về thảm kịch tại Parkland, chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh đã không nói với các em tuổi tiểu học về vấn đề này. Các trường tiểu học sẽ không hỗ trợ các cuộc biểu tình do học sinh tổ chức hoặc nói chuyện với học sinh một cách cụ thể về những vấn đề này. Tuy nhiên, nhân viên trường và các nguồn tài nguyên có sẵn sàng để giúp đỡ các học sinh ở mọi trình độ mà muốn nói về sự an toàn tại trường.

Tôi khuyến khích các phụ huynh nói chuyện với các con về những vấn đề này. Xin quý vị nhớ là MCPS quyết tâm cung cấp hỗ trợ cho các học sinh, cũng như cơ hội để biểu lộ quan điểm của các em.

Kính thư,
Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học