Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

Tại sao phải có sự kiểm lại chương trình giảng dạy từ bên ngoài?

Như được chính sách IFA chỉ định, Chương Trình Giảng Dạy, một kiểm lại định kỳ của chương trình giảng dạy là bắt buộc và đã được xếp đặt. Để hiểu rõ hơn cách chúng tôi có thể xây dựng trên những gì đang thực hiện và xác định các lãnh vực để cải tiến, MCPS ký hợp đồng với Đại học Johns Hopkins (JHU) để tiến hành việc kiểm lại toàn diện và phân tích chương trình giảng dạy về viết, dạy và học của MCPS. Mục đích của việc kiểm lại là để đánh giá chương trình giảng dạy về viết, dạy, và học của MCPS có theo sát với Tiêu Chuẩn Đại Học và Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp (Tiêu Chuẩn Cốt Lõi) và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và chuyên môn để nhận biết các hành động có thể làm hầu đối phó với các phạm vi cần được cải tiến. Một tóm tắt có thể tìm thấy tại đây.

Việc kiểm lại chương trình giảng dạy bao gồm những gì?

Việc kiểm lại chương trình giảng dạy tập trung vào môn Anh văn và Toán, Mẫu giáo đến Lớp 8, bằng cách nghiên cứu các lãnh vực sau:

Chương trình Giảng Dạy về Viết
Việc kiểm lại chương trình giảng dạy về viết được thiết kế để xác định liệu các vật liệu giảng dạy có theo sát với Tiêu Chuẩn Đại Học và Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp hay không. Quá trình này bao gồm việc kiểm lại toàn diện cấu trúc toàn thể của Chương trình Giảng dạy 2.0, bao gồm, ví dụ, phạm vi và trình tự cũng như kiểm lại một tập hợp nhỏ của các đơn vị trong một cấp cho mỗi cấp lớp (chuẩn bị Mẫu giáo-K–2, 3–5 và 6-8) trong cả ELA/Biết Đọ̣c Viết và toán đến Đại số 1. Những người kiểm lại đánh giá sự sẵn có, sự phù hợp và phẩm chất của các hỗ trợ được lồng trong chương trình giảng dạy cho học sinh ngoại quốc và những nhóm đặc biệt khác.

Dạy Chương Trình Giảng Dạy: Khảo sát, Nhóm Tiêu Điểm và Quan sát
Một cuộc phỏng vấn giáo viên được tiến hành để thu thập thông tin về kinh nghiệm của giáo viên/người xử dụng với Chương trình Giảng dạy 2.0, bao gồm cả khả năng tiếp cận của nó trên nền tảng MCPS. Cuộc phỏng vấn tập trung vào các tài liệu giảng dạy và chương trình giảng dạy được dạy, và bất kỳ khác biệt nào giữa các tài liệu giảng dạy được áp dụng và sự giảng dạy trong lớp học.

Để xác định sự mâu thuẫn giữa chương trình giảng dạy về viết và chương trình được dạy, nhóm JHU đã tiến hành với các nhóm tiêu điểm với nhiều người liên hệ, bao gồm một mẫu đại diện các giáo viên trong lớp và một số các học sinh. Có khoảng 80 lớp học tại 20 trường tiểu học và trung học cấp II được quan sát.

Chương Trình Giảng Dạy Được Học
Các bằng chứng của học sinh được thu thập trong các quan sát trong lớp học được phân tích để xem xét sự phù hợp của chương trình giảng dạy về viết với giảng dạy trong lớp học. Nhóm JHU cũng đã phân tích kết quả do học khu phát triển và các thẩm định từ bên ngoài về kết quả của học sinh để xác định các lãnh vực giỏi và các lãnh vực để cải tiến.

Báo cáo nói gì?

Các kết quả và đề nghị của việc kiểm lại có thể tìm thấy tại đây. Những kết quả củng cố khái niệm rằng để MCPS duy trì các vật liệu giảng dạy phẩm chất cao nhất cho giáo viên và học sinh, đây là thời gian thích hợp để MCPS rời mô hình dựa vào việc sử dụng giáo viên nội bộ để viết chương trình giảng dạy và các môn thi, sang việc áp dụng chương trình giảng dạy từ bên ngoài được phát triển bởi các chuyên gia về chương trình giảng dạy và thẩm định.

MCPS có một lịch sử lâu dài về việc phát triển chương trình giảng dạy. Tại sao mua tài nguyên từ bên ngoài?

Phẩm chất của chương trình giảng dạy phát triển bên ngoài đã được cải tiến đáng kể trong vài năm qua. Chương trình phát triển bên ngoài cung cấp lợi ích của các sửa đổi thường xuyên và liên tục và các nền tảng trực tuyến được cập nhật thường xuyên dựa trên các khuynh hướng về kỹ thuật và ý kiến phản hồi của người dùng. Chương trình phát triển bên ngoài cũng mang lại những lợi thế mạnh mẽ về các tài liệu sẵn có cho các học sinh có khó khăn hoặc trình độ cao, cũng như nhiều nguồn lực khác nhau cho các học sinh với nhu cầu đặc biệt và những Học Sinh Ngoại Quốc Học Anh Văn.

Thông qua các nghiên cứu và kiểm lại từ bên ngoài dựa trên bằng chứng, một số chương trình ELA và toán phát triển bên ngoài được đánh giá cao về sự phù hợp của chúng với các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi của Tiểu Bang. Điều này chứng minh một sự phát triển đáng kể từ những ngày đầu của Tiêu Chuẩn Cốt Lõi khi có rất ít sản phẩm bên ngoài với phẩm chất cao. Các sản phẩm giảng dạy phù hợp đã không có sẵn khi phát triển chương trình Curriculum 2.0 bắt đầu trong năm học 2009-2010.

Những việc kế tiếp và thời hạn là gì?

MCPS sẽ chuyển tiếp trong một thời gian nhiều năm ở cấp tiểu học và trung học cấp II để đảm bảo sự thực hiện và hỗ trợ hiệu quả cho các trường học, bắt đầu với một nhóm nhỏ các trường trong các khóa học được chọn vào năm 2018-2019. Ngoài Đại số 1 ở trung học cấp III, các kế hoạch bổ sung cho việc nới rộng các tài liệu giảng dạy mới chưa được xác định. Một nhóm những người có trách nhiệm sẽ được tập hợp lại để xem xét một số lựa chọn về giảng dạy trong môn toán và biết đọc viết. (kết nối với thời hạn)

Các trường sẽ được chọn như thế nào?

Để đảm bảo sự thực hiện và hỗ trợ hiệu quả cho các trường học, việc giới thiệu các vật liệu giảng dạy mới sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ các trường học trong 2018-2019, qua một quá trình tự nguyện. Hiệu trưởng đã nhận được thông tin sẽ chia sẻ với nhân viên và lãnh đạo phụ huynh, để đảm bảo việc làm quyết định chung về cơ hội để chọn tham gia. Trong năm đầu tiên:

Tiểu học:

  • K-5 Toán (nhóm nhỏ 30 trường)
  • K-5 Biết đọc viết (nhóm nhỏ 30 trường)
  • Khoa học (tất cả các trường học)
  • Trung học cấp II: Anh văn 6, Toán 6 (nhóm nhỏ 15-20 trường trung học cấp II)

Một kế hoạch thực hiện đề nghị được tìm thấy dưới đây:

ELA
Số Trường Học Thực Hiện Chương Trình Giảng Dạy

Toán
Số Trường Học Thực Hiện Chương Trình Giảng Dạy

Năm

K - Lớp 5

Lớp 6

Các Lớp 7–8

K - Lớp 5

Lớp 6

Các Lớp 7–8

Đại Số Trung Học Cấp III

2018-2019

30 trường học

20 trường học

Không

30 trường học

20 trường học

Không

15 trường học

2019-2020

70 trường học

20 trường học

40 trường học

70 trường học

20 trường học

40 trường học

10 trường học

2020-2021

35 trường học

35 trường học

Không

Tổng cộng*

135 trường học

40 trường học

40 trường học

135 trường học

40 trường học

40 trường học

25 trường học

Còn những trường học nào mà không sử dụng tài liệu giảng dạy mới trong năm 2018-2019 thì sao?

Các trường học không sử dụng chương trình giảng dạy mới trong năm đầu thực hiện sẽ có cơ hội để chọn tham gia trong năm thứ hai hoặc thứ ba.

Cách nào để những người có trách nhiệm tham gia?

Những người có trách nhiệm có cơ hội cung cấp ý kiến trên mạng qua cuộc phỏng vấn (liên kết). Ngoài ra, các cá nhân sẽ được xác định qua các tổ chức liên quan để tham gia vào các phiên hợp ý kiến phản hồi trong các tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu.

Sẽ có thêm thử nghiệm cho chương trình giảng dạy mới không?

Không. Có một giới hạn tiểu bang bắt buộc về thử nghiệm ở mỗi cấp lớp. Mặc dù chúng tôi dự đoán sẽ có các môn thi mới phù hợp với chương trình giảng dạy mới (thay thế các môn thi hiện tại của quận), thời gian thẩm định của học khu, tiểu bang và quốc gia sẽ duy trì trong giới hạn hiện tại. Thông tin về luật tiểu bang liên quan đến các thẩm định có thể được tìm thấy tại liên kết này.

Khi nào việc học chuyên nghiệp sẽ được cung cấp cho các giáo viên tham gia vào việc thực hiện chương trình giảng dạy mới trong năm học 2018-2019?

Sau quá trình tuyển chọn trường học, giáo viên tại các trường tham gia sẽ được thông báo về huấn luyện trong mùa hè. Giáo viên sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp trong mùa hè năm 2018. Ngoài ra, các cơ hội huấn luyện chuyên nghiệp phụ trội sẽ được cung cấp suốt niên học.