English    |    español    |    中文    |    français    |    tiếng Việt    |    한국어    |    አማርኛ  

Bản Thăm Dò Ý Kiến về Phục Hồi Mùa Thu MCPS Phụ Huynh

Khi chúng tôi hướng tới năm học sắp đến và những quyết định quan trọng chúng tôi phải làm về trường học sẽ như thế nào và học sinh sẽ kinh nghiệm việc học như thế nào, chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là chúng tôi đang tiếp cận công việc này một cách chu đáo và hợp tác. Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng tôi và sự đảm bảo là chúng tôi cung cấp một nền giáo dục nghiêm ngặt, phong phú và chất lượng cao cho tất cả học sinh là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.

Ý kiến của quý vị rất quan trọng trong quy trình này. MCPS khởi đầu bản thăm dò ý kiến này được phác họa để thu thập các ý kiến xung quanh các yếu tố chính mà cần được bao gồm trong kế hoạch của chúng tôi . Khi hoàn thành bản thăm dò này, xin lưu ý là chúng tôi đang xét một số trường hợp, bao gồm tiếp tục việc học cách biệt; tham gia vào một mô hình hỗn hợp bao gồm một số giảng dạy trực tiếp và một số học tập cách biệt; và cung cấp việc học trực tiếp với các hạn chế tại nơi, như khoảng cách xa và các điều kiện vệ sinh được cải thiện.

Bản Thăm Dò Ý Kiến về Phục Hồi Mùa Thu MCPS Phụ Huynh