LỊCH NIÊN HỌC 2020 – 2021

Vào Ngày 8 tháng 10, 2019, Hội Đồng Giáo Dục đã tổ chức việc xét lại đầu tiên Lịch Niên Học 2020-2021. Hội Đồng Giáo Dục xét lại các yếu tố điều hành và giáo dục của lịch, và nhận biết ba trường hợp khác nhau để xem xét. Hội Đồng Giáo Dục cần những ý kiến từ cộng đồng MCPS về các trường hợp này trước khi thực hiện hành động cuối cùng sau đó vào mùa thu.

Đóng Cửa theo Luật Tiểu Bang

Vào mùa thu 2020, Ngày Lao động rơi vào Ngày thứ Hai 7 tháng 9, 2020;

Luật tiểu bang yêu cầu các trường học phải đóng cửa vào những ngày sau:

 • Ngày thứ Ba 3 tháng 11, 2020: Ngày Bầu Cử
 • Ngày thứ Năm 26 tháng 11 và ngày thứ Sáu 27 tháng 11, 2020: Lễ Thanksgiving và ngày sau đó
 • Ngày thứ Năm 24 Tháng 12, 2019, đến Ngày thứ Sáu 1 tháng Giêng, 2020: Ngày Trước Giáng sinh đến Ngày 1 Tháng Giêng
 • Ngày thứ Hai 18 tháng Giêng, 2021: Ngày lễ Martin Luther King Jr.
 • Chính sách của Hội đồng Giáo dục yêu cầu các trường học phải đóng cửa vào Ngày Nhậm Chức Tổng Thống, Ngày Thứ Tư 20 tháng Giêng
 • Ngày thứ Hai 15 tháng 2, 2021; Ngày Lễ Tổng Thống
 • Ngày thứ Sáu 2 tháng 4, 2021: Ngày thứ Sáu trước lễ Easter
 • Ngày thứ Hai 5 tháng 4, 2021; Ngày thứ Hai sau lễ Easter
 • Ngày thứ Hai 31 tháng 5, 2021: Ngày lễ Memorial Day

Hướng Dẫn Chính Sách Liên Quan đến Việc Đóng Cửa Trường Học:

 • Khi xác định có nên đóng cửa trường vào một ngày cụ thể hay không, Hội đồng Giáo dục phải tuân thủ các điều kiện theo Hiến pháp Hoa Kỳ, luật liên bang và tiểu bang, cũng như chính sách của Hội đồng Giáo dục. Hội đồng phải có một biện minh thế tục cho việc đóng cửa các trường học, dưới hình thức thúc đẩy các lợi ích giáo dục và nhu cầu hoạt động của hệ thống trường học. Theo First Amendment, hệ thống trường học không thể đóng cửa để đáp ứng tôn giáo.
 • Board Policy IDA, School Year Calendar, tuyên bố: “Hội đồng có thể xác định rằng các trường học nên được đóng cửa vào thời điểm khác để đáp ứng các lợi ích giáo dục hoặc nhu cầu hoạt động khác.” Bấm vào ĐÂY để xem Policy IDA.
 • Việc đóng cửa hệ thống và ngày Phát triển Chuyên nghiệp được triển khai để tiếp tục thực hiện một loạt các mục tiêu giáo dục và hoạt động, bao gồm: tác động tích cực đến tinh thần của học sinh và nhân viên; tối đa hóa sự tham dự của học sinh và nhân viên; thúc đẩy môi trường học đường an toàn; tránh gián đoạn việc cung cấp các hướng dẫn hiệu quả và có ý nghĩa; tăng kế hoạch và thời gian học tập cho giáo viên và nhân viên khác; và phù hợp với các yếu tố khác liên quan đến lịch giảng dạy và năm học.
 • Một học sinh tuân thủ một ngày lễ tôn giáo là vắng mặt có lý do theo luật Maryland.

Ngày 21 Tháng 11, 2019:

Quá Trình và sự Tham Gia của Cộng Đồng: Một nhóm nhân viên nội bộ từ một nhóm các văn phòng MCPS và các văn phòng làm việc để phát triển khung lịch giảng dạy. Nhóm này hoạt động qua một loạt các phương thức có thể bao gồm và đảm bảo tuân thủ các điều kiện tối thiểu cho các ngày giảng dạy và giờ tín chỉ (tối thiểu 180 ngày), dự phòng thời tiết khắc nghiệt và các trường hợp khẩn cấp khác, liên kết với lịch trình thử nghiệm và đóng cửa trường học bắt buộc theo pháp luật.

Nhân viên cũng gặp gỡ các nhóm liên quan để thu thập ý kiến phản hồi ban đầu và ý kiến về lịch và các phương thức dự thảo. Những cuộc trò chuyện ban đầu này bao gồm: hiệp hội nhân viên và đại diện; Montgomery County Association of Administrators and Principals Joint Collaboration Committee; Innovative School Year Implementation Group; Những nhóm biện hộ; Montgomery County Council of Parent Teacher Associations; và Student Advisory Council.

Sau cuộc thảo luận của Hội đồng Giáo dục, nhân viên chuẩn bị các ohương thức mà Hội đồng muốn đưa ra để lấy ý kiến công chúng. Các phương thức dự thảo được xác định của lịch năm học được cung cấp để nhận xét và ý kiến phản hồi công chúng. Một nỗ lực truyền thông và tiếp cận mạnh mẽ sau đó được đưa ra để đảm bảo rằng cộng đồng của chúng tôi nhận thức được cuộc trò chuyện và các hướng khả thi để phát triển lịch năm học. Một vài phương thức truyền thông gồm có:

 • Trang mạng với đồ họa lịch và tùy chọn để cung cấp thông tin phản hồi;
 • E-mail và phân phối Connect-ED cho những bình luận;
 • Khảo sát trên mạng;
 • Truyền thông xã hội;
 • Thảo luận bên trong và bên ngoài của những người có trách nhiệm; và
 • Tiếp cận với các học sinh.

MCPS xem xét kết quả của những ý kiến phản hồi và tiếp cận này và cung cấp một báo cáo về các ý kiến công chúng cho Hội đồng Giáo dục như là một phần các ý kiến để hoàn tất lịch.