Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Niên học 2018–2019

Báo Cáo Thường Niên với Cộng Đồng

Kính thưa Cộng đồng:

Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, tôi vui mừng được trình bày Báo Cáo Thường Niên 2019 với Cộng Đồng.

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là cung cấp cho mỗi học sinh những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề với sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp và tấn tới trong tương lai. Chúng tôi phải giáo dục các học sinh chúng tôi để thành công về học vấn mà không thể tiên đoán theo chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tình trạng kinh tế–xã hội, thành thạo ngôn ngữ, hay khuyết tật. Chúng tôi tin rằng Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả khi nói đến công bằng và xuất sắc về học vấn, tiến triển, thành tích và cơ hội.

Để xúc tiến sứ mạng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho các học sinh chương trình giảng dạy nghiêm ngặt; truy cập và những cơ hội học hỏi đa dạng; các tài nguyên giáo dục vững vàng; môi trường học tập an toàn; và còn nhiều nữa. Báo Cáo Thường Niên 2019 với Cộng Đồng được xem là một bản tóm tắt của công việc quan trọng trong niên học 2018-2019.

Để các học sinh đạt được thành tích học tập cao và đáp ứng tiềm lực của các em, các em phải có sự hỗ trợ về mặt thể chất, xã hội và tâm lý—mô tả trong chương trình Be Well 365— mà giúp các em sẵn sàng học hỏi. MCPS tiếp tục đầu tư vào phạm vi này, gồm tăng thêm các thầy cố vấn toàn thời gian tại tất cả các trường tiểu học; phát triển việc phân bổ các dịch vụ tâm lý tại các trường; và tăng sự truy cập cho các chương trình sức khỏa tình thần toàn quận. Học vấn của học sinh là mục tiêu của chúng tôi, và chúng tôi biết là các học sinh học hỏi tốt hơn khi các em mạnh khỏe về thể xác, tình thần và tâm hồn.

Bao gồm trong bản báo cáo cho cộng đồng này là:

 • Những điểm nhấn mạnh của niên học 2018-2019
 • Một cái nhìn tổng quát về dân số học sinh MCPS
 • Dữ liệu về thành tích học sinh, ra trường, các dịch vụ và lực lượng lao động
 • Một phương pháp Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả để phục vụ các học sinh và để khép lại sự khác biệt của các cơ hội
 • Thông tin về các ngân sách điều hành và đầu tư cơ bản

Cám ơn hơn 24,000 nhà giáo dục, nhân viên điều hành và nhân viên mà đã giúp tạo mục tiêu của chúng tôi thành thực tế với sự giảng dạy chất lượng cao, và hành động cho sứ mạng của chúng tôi tạo quyền truy cập và cơ hội cho tất cả các học sinh hằng ngày. Và cám ơn các cơ quan cộng tác, phụ huynh và cộng đồng về sự hỗ trợ, ý kiến và sự tham gia của quý vị.

Chúng tôi trông đợi xây dựng trên các thành tựu được nêu trong báo cáo này và tiếp tục cố gắng để bảo đảm chúng tôi cung cấp cho tất cả các học sinh một nền giáo dục công lập tốt nhất có thể có được.

Kính thư,

Shebra L. Evans,
Chủ tịch
Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

Jack R. Smith, Ph.D.,
Giám Đốc Các Trường Học

Sứ Mạng

Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp.

Đường Lối

Chúng tôi khuyến khích việc học bằng cách cung cấp nền giáo dục công tốt nhất cho mỗi học sinh.

Mục Tiêu Cốt Lõi

Chuẩn bị cho tất cả mọi học sinh phát triển tốt trong tương lai các em.

Các Giá Trị Cốt Lõi

Học Vấn, Quan Hệ, Tôn Trọng, Xuất Sắc, Công Bằng.

Hệ Thống Trường Học MCPS 2018-2019/Ghi Danh

Chúng tôi là ai

Xem Số Học Sinh Ghi Danh & Trường Học

Hệ Thống Trường Học Chúng Ta

Số Học Sinh Ghi Danh MCPS 2018-2019

Dân Số Học Sinh MCPS 2018-2019

Dân Số Học Sinh 2018-19

Xem Dân Số Học Sinh 2018-19

Dân Số Học Sinh 2018-19

Dân Số Học Sinh MCPS 2018-19

Card image cap

Dịch vụ

Xem Các Dịch Vụ 2018-19

Dịch vụ 2018-19

Các Dịch Vụ MCPS 2018-2019

Card image cap

Lực Lượng Lao Động của Chúng Tôi

Xem Lực Lượng Lao Động theo Phân Loại

Lực Lượng Lao Động của Chúng Tôi 2018-19

Lực Lượng Lao Động MCPS 2018-2019

Thẻ Báo Cáo Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland 2018-2019

Thẻ Báo Cáo MSDE 2018-2019

Xem Thẻ Báo Cáo của Chúng Tôi

MCPS bắt đầu thực hiện một loạt mới các ưu tiên chiến lược trong 2017 dưới sự lãnh đạo của giám đốc các trường học mới, Jack R. Smith. Các ưu tiên này được xây dựng trên Năm Tài Chánh 2018 để trở nên Kế Hoạch Chiến Lược MCPS.

Tìm Hiểu Thêm

MCPS quyết tâm với Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả cho sự thành công của học sinh. Trong khi nhiều học sinh của chúng tôi thành đạt ở trình độ cao, không phải tất cả đều có sự truy cập, cơ hội, và tài nguyên cần thiết để đáp ứng đầy đủ khả năng của các em. MCPS quyết tâm đối phó với các khác biệt trong các kết quả của học sinh bằng cách khép lại những cách biệt trong các cơ hội và thành đạt cho tất cả các học sinh, trong mọi lớp học, tại tất cả các trường học chúng tôi. MCPS All In: Khuôn Khổ Công Bình và Thành Công cung cấp mục tiêu, đường lối và kế họach để bảo đảm thành công cho tất cả các học sinh.

Đọc Bản Một Trang về Khuôn Khổ Công Bình và Thành Công để học hỏi thêm


Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery là bảo đảm mỗi học sinh có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề với sáng tạo, và tình cảm xã hội để thành công ở đại học, nghề nghiệp, và cộng đồng, bất kể kiến thức của em. Trong khi nhiều học sinh của chúng tôi thành đạt ở trình độ cao, không phải tất cả đều có cơ hội, hỗ trợ và tài nguyên cần thiết để đáp ứng đầy đủ khả năng của các em. MCPS quyết tâm đối phó với các khác biệt trong các kết quả của học sinh bằng cách khép lại những cách biệt trong các cơ hội và thành đạt cho tất cả các học sinh, trong mọi lớp học, tại tất cả các trường học chúng tôi.

Kéo Dài Cơ Hội

Truy cập cơ hội đến trước thành đạt. Vì vậy MCPS quyết tâm cung cấp và nới rộng sự truy cập cơ hội cho học sinh và tăng giờ giảng dạy trong nhiều chương trình mà đã cho thấy tăng cường học tập của học sinh cho tất cả các học sinh. MCPS nới rộng sự truy cập cơ hội trong ba phạm vi chính:

Các Cơ Hội Phát Triển Ngôn Ngữ và Trau Dồi Văn Học

Ngoài các chương trình ngoại ngữ truyền thống của chúng tôi, MCPS hiện có các chương trình ngoại ngữ hai chiều tại trường địa phương. Các học sinh này được dạy 50 phần trăm chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và 50 phần trăm trong ngôn ngữ mục tiêu khác. MCPS cũng đã tăng triển sự truy cập cho chương trình trau dồi tiểu học với thêm chỗ ngồi và kiểm tra toàn thể, và thêm trau dồi tại trường nhà để baỏ đảm tất cả các học sinh, bất kể số ZIP code, được xét cho chương trình.

Thời Gian Học Tập Kéo Dài

Để chống lại sự mất mát kỹ năng học tập vào mùa hè, mà thường ảnh hưởng các học sinh trong các gia đình nghèo khó, MCPS nới rộng thời gian tiếp cận và giảng dạy cho các chương trình hè hiện tại (ELO SAIL, ELO STEP và chương trình BELL) và, vào tháng 7, 2019, MCPS sẽ nới rộng năm học thêm 30 ngày tại hai trường tiểu học Title I (Roscoe R. Nix và Arcola).

Tiếp Xúc Sớm với Học Tập

MCPS đang tăng chỗ ngồi cho các lớp chuẩn bị Mẫu giáo và kéo dài thành nguyên ngày những kinh nghiệm học tập trên toàn quận; đặt các cơ hội Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán học (STEM) vào chương trình giảng dạy chính của tiểu học; và mở rộng các sáng kiến ​​nghệ thuật tại các trường học với số lượng học sinh bị ảnh hưởng bởi nghèo khó.

Buông Thả Tiềm Lực

Đó là trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo các em rời trường học của chúng tôi với các lựa chọn có ý nghĩa cho tương lai của các em. Những lựa chọn này có thể là các môn học đại học với tín chỉ, các kỹ năng và chứng chỉ cần thiết để bắt đầu một sự nghiệp có ý nghĩa, hoặc cả hai đối với nhiều học sinh của chúng tôi.

Phá Vỡ Các Cản Trở đối với Môn Học Nghiêm Ngặt và Thẩm Định Đạ̣i Học

Theo thời gian, chúng tôi thấy rằng khi các học sinh được thử thách và hỗ trợ, các em sẽ vươn lên với cơ hội. MCPS đã nới rộng quyền truy cập vào các khóa học Xếp Trình Độ Cao và Tú tài Quốc tế, tập trung vào việc tăng sự tham gia của các nhóm học sinh thường không được đại diện đầy đủ. Ngoài ra, tất cả các học sinh MCPS đều có quyền thi (SAT, ACT hoặc Chứng Chỉ Nghề Nghiệp) để hỗ trợ các kế hoạch sau trung học cấp III.

Sẵn Sàng cho Sự Nghiệp và Cộng Đồng

MCPS đã tăng cường và nới rộng các dịch vụ sẵn sàng cho nghề nghiệp. Các chương trình mới có trong phạm vi từ công nghệ thông tin và kỹ thuật đến hàng không, tài chánh, và dạy học. Một số chương trình cung cấp bằng cấp hai năm đại học vào thời điểm học sinh tốt nghiệp trung học cấp III, miễn phí hoặc giảm học phí. MCPS cũng đang nới rộng Học Viện Giáo Dục Sẵn Sàng Nghề Nghiệp để phục vụ học sinh không có khả năng đáp ứng tất cả các điều kiện tốt nghiệp trước khi bước sang tuổi 21 và cho học sinh với chương trình giáo dục trước bị giới hạn hoặc gián đoạn.

Hỗ Trợ cho Học Sinh

Đầu tư của chúng tôi vào các chương trình như Minority Scholars and Achieving Collegiate Excellence and Success giúp các học sinh mà đến từ các nền tảng thường thiếu được đại diện bẳng cách cung cấp thầy cố vấn, hướng dẫn và một ý niệm lệ thuộc.

Chiến Lược Dạy Học Chủ Ý

Học tập thành công của học sinh đòi hỏi giảng dạy có chủ ý và được thông báo. Điều này đòi hỏi tìm kiếm dữ liệu tổng hợp từ bài thi tiêu chuẩn và tự đặt các câu hỏi này:

 • Mọi học sinh đều có đang học không?
 • Các em có học đủ không?
 • Làm sao để chúng tôi biết?
 • Nếu các em không học, thì tại sao?
 • Chúng tôi sẽ phải làm gì?
Dữ liệu là đèn pin

Dữ liệu có thể giúp các nhà giáo dục hiểu rõ hơn về cách học sinh đang học như thế nào. Điều này đòi hỏi phải xem xét nhiều biện pháp học tập của học sinh để xác định nơi các em đang tiến triển và nơi cần hỗ trợ thêm. Các biện pháp này bao gồm các trắc nghiệm, bài thi và bài luận ở cấp lớp, cũng như dữ liệu môn thi tiêu chuẩn tiểu bang. Sử dụng các công cụ dữ liệu mới, mạnh mẽ, các nhà giáo dục có thể theo dõi tốt hơn thành tích của học sinh và thực hiện hỗ trợ hoặc đưa ra những thách thức lớn hơn hầu đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Nhà Giáo Dục Có Năng Lực Văn Hóa

Để được hiệu quả nhất nếu có thể, bộ não con người có các lối tắt khi xử lý thông tin. Điều không may mắn, các lối tắt này đôi khi có thể vô tình tạo thành kiến và đưa đến ấn tượng. Đối với các nhà giáo dục, điều này có thể dẫn đến kỳ vọng cho một học sinh dựa trên chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính của em, thay vì khả năng. Để chống lại thành kiến tiềm ẩn này và để giúp giáo viên liên hệ tốt hơn với các học sinh thuộc mọi nguồn gốc, MCPS đã phát triển đào tạo năng lực văn hóa bắt buộc cho tất cả các giáo viên.

Phản ảnh tập thể học sinh của chúng tôi

Để đảm bảo rằng tập thể học sinh đa dạng của chúng tôi có thể tiếp cận với các giáo viên phẩm chất cao từ nhiều nguồn gốc khác nhau, MCPS đã tham gia vào mục tiêu tuyển dụng để khuyến khích nhiều ứng viên đa dạng hơn trở thành giáo viên trong hệ thống trường chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tạo ra các lộ trình để phát triển nhóm chuyên gia hỗ trợ đa dạng của chúng tôi thành các giáo viên với chứng chỉ.

Hỗ trợ các gia đình

MCPS cam kết cung cấp hỗ trợ và xác định nguồn lực cho gia đình qua các phối hợp viên cộng đồng phụ huynh đa ngôn ngữ và các nhân viên đảm nhiệm học sinh. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vào các dịch vụ ngôn ngữ để tăng sự truy cập với các dịch vụ thông dịch cho các gia đình mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.

Trong số nhiều trách nhiệm, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và sửa đổi các chính sách mà cho phép MCPS hoàn thành nhiệm vụ và thiết lập ngân sách cho hệ thống trường học. Để làm điều này, Hội đồng tham gia trực tiếp với hàng chục ngàn phụ huynh, học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng qua các buổi họp nhóm, điều trần ngân sách, thăm trường và nhiều hơn nữa. Tìm Hiểu Thêm

Trong năm học 2018-2019, tất cả 25 chính sách của Hội Đồng Giáo Dục và điều lệ của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã được sửa đổi, kiểm lại hoặc hủy bỏ. Một số sửa đổi và duyệt lại đã là về kỹ thuật hay không trọng yếu.

Hội Đồng Giáo Dục đã thực hiện một chính sách mới, sửa đổi bảy chính sách, kiểm lại 14 điều lệ, hủy bỏ hai chính sách và một quy chế.


Hội Đồng Giáo Dục

Karla Silvestre

Karla Silvestre
At-Large (Đại Biểu Toàn Quận)
Xem Tiểu sử

Ananya Tadikonda

Ananya Tadikonda
Thành Viên Học Sinh

Hội Đồng Giáo Dục MCPS

Chính Sách Mới của Hội Đồng Giáo Dục
Sửa Đổi Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục
 • BBB, Ethics- Đạo Lý
 • BFA, Policysetting- Thiết Lập Chính Sách
 • BLB: Rules of Procedures in Appeal and Hearing- Luật về Thể Thức Kháng Cáo
 • FAA, Educational Facilities Planning- Kế Hoạch Cơ Sở Giáo Dục
 • IGK, Career Readiness- Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp
 • JEA, Residency, Tuition, and Enrollment- Cư Ngụ, Học Phí, và Ghi Danh
 • KBA, Policy on Public Information- Chính Sách về Thông Tin Công Lập
Duyệt Lại Điều Lệ MCPS
 • COB-RA, Incident Reporting- Báo Cáo Một Sự Việc
 • EEB-RA, Operation of Care of MCPS Buses -Hoạt Động về Trông Nom Xe Buýt MCPS
 • FAA-RA, Educational Facilities Planning- Kế Hoạch Cơ Sở Giáo Dục
 • IGP-RA, Comprehensive Health Education Instructional Program- Chương Trình Giảng Dạy Y Tế Phổ Thông
 • IOE-RA, Guidelines for the Continuing Education of Pregnant and Parenting Students- Hướng Dẫn về Chương Trình Giáo Dục Tiếp Tục của Học Sinh Mang Thai và Nuôi Con
 • IOI-RA, Placement Procedures for Alternative Programs- Thể Thức Xếp Đặt cho các Chương Trình Thay Thế
 • JEA-RB, Enrollment of Students- Đăng Ký Học Sinh
 • JEA-RE, Tuition-based Enrollment- Ghi Danh dựa trên Học Phí
 • JEE-RA, Student Transfers and Administrative Placements- Học Sinh Chuyển Trường và Xếp Đặt của Ban Hành Chánh
 • JFA-RA, Student Rights and Responsibilities- Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh
 • JGA-RB, Suspension and Expulsion- Cấm Học và Đuổi Học
 • JPA-RB, Safety and Screening Programs: Lead, Hearing, and Vision- Các Chương Trình An Toàn và Thử Nghiệm: Chất Chì, Thính Giác và Thị Giác
 • JPG-RA, Wellness: Physical and Nutritional Health- Sức Khoẻ: Sức Khoẻ về Thể Chất và Dinh Dưỡng
 • KLA-RA, Responding to Inquiries and Complaints from the Public- Đáp Ứng với Thắc Mắc hay Khiếu Nại từ Công Chúng
Hủy Bỏ Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục
 • FKB, Sustaining and Modernizing Montgomery County Public Schools (MCPS) Facilities- Duy Trì và Tối Tân Hóa Cá́c Cơ Sở Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS)
 • KBB, Release of Data- Phân Phối Dữ Liệu
Kiểm Lại Điều Lệ MCPS
 • JED-RA, Residency and Tuition- Nơi Cư Trú và Học Phí

Điều lệ được kiểm lại và thực hiện trong 2018-2019

Cải Thiện
Việc Dạy và Học

 • Tăng thêm cơ hội cho các học sinh tham gia trong các môn học khắt khe, các chương trình, và các sinh hoạt song song với chương trình học bao gồm các phạm vi STEM
 • Nới rộng các chương trình ngoại khóa chú trọng đến thành tựu cho tất cả các trường trung học cấp II để gia tăng các kết quả và cơ hội cho các học sinh
 • Mở rộng mô hình học tại nhà của chương trình giáo dục đặc biệt
 • Bảo đảm giảng dạy hiệu quả trong môn toán qua các tài liệu thiết thực, hỗ trợ tập trung, và cách tiếp cận để lập kế hoạch
Mục Tiêu Chiến Lược

Chú tâm vào
Học Vấn, Kiểm Tra và Kết Quả

 • Tăng số Các Trường Cơ Hội Bình Đẳng
 • Thiết kế lại các chương trình thay thế, đường đến tốt nghiệp trên mạng và phục hồi việc bỏ học
 • Nới rộng sự truy cập với giảng dạy trau dồi và thúc tiến.
 • Tăng cường con đường cho các cơ hội nghề nghiệp trong An ninh trên mạng, An toàn công cộng/EMT/Giáo Khoa Cứu Hỏa, Khoa Học Nông nghiệp và Hàng không
 • Nới rộng sự truy cập với Maryland Seal of Biliteracy
 • Thực hiện chương trình kéo dài niên học ở hai trường tiểu học bắt đầu từ Tháng 7, 2019
 • Khởi động chương trình giáo dục phục hồi
 • Nới rộng đề xướng kỷ luật phục hồi
 • Nới rộng chương trình đề xướng nghệ thuật cho các trường tiểu học trong vùng Gaithersburg và Germantown
 • Thực hiện chương trình tài chánh Finance Park cho tất cả các học sinh lớp 7 MCPS qua sự cộng tác với Junior Achievement tại Trường Kỹ Thuật Thomas Edison
 • Nới rộng chương trình mùa hè BELL (Building Educated Leaders for Life) cho tất cả các học sinh tiểu học
 • Nới rộng chương trình song ngữ hai chiều cho thêm hai trường tiểu học
 • Tìm hiểu những cách để cung cấp các chương trình ngôn ngữ cho tất cả các học sinh tiểu học
 • Nới rộng chương trình Pre-K
 • Tạo và thi hành một kế hoạch để đáp ứng các vấn đề học vấn cho các học sinh Limited English Proficient (LEP- Giới Hạn về Thành Thạo Anh Ngữ ) tại các trường trung học cấp II và cấp III mà sẽ đưa đến việc tốt nghiệp trung học cấp III
Tìm Hiểu Bảng Điều Khiển Dữ Liệu của Tiến Triển Học Sinh

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

 • Tiếp tục và nới rộng công việc tại trình độ quận và trường trong các cố gắng tuyển mộ, thuê, và duy trì nhân viên MCPS
 • Tăng triển và phát triển các đường lối để hỗ trợ các chuyên gia để trở thành giáo viên lớp học
 • Cung cấp các cơ hội tiến tới cho các chuyên gia hỗ trợ khác trong các phạm vi nghề nghiệp khác trong MCPS

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

Lực Lượng MCPS: Sơ Lược Nhân Khẩu

FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019
Phần Trăm Phần Trăm Phần Trăm Phần Trăm
Nữ 73.90% 73.80% 73.80% 73.7%
Nam 26.10% 26.20% 26.20% 26.3%
Tổng cộng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019
Người Mỹ bản địa hay người thổ dân Alaska 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Á Châu 7.9% 8.0% 8.2% 8.5%
Da Đen hay Mỹ Gốc Phi 17.7% 18.0% 18.0% 18.3%
Nam Mỹ 11.3% 12.0% 12.5% 13.2%
Người Gốc Đảo Hawaii hay Đảo Thái Bình Dương 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Hai hay Nhiều hơn 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%
Da Trắng 61.5% 60.5% 59.6% 58.2%
TỔNG CỘNG 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019
Dưới 20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20 - 29 năm 12.00% 12.60% 12.70% 12.50%
30 - 39 năm 21.40% 21.90% 22.10% 22.10%
40 - 49 năm 24.90% 24.80% 25.00% 25.40%
50 - 59 năm 26.70% 26.40% 26.00% 25.60%
60+ năm 14.90% 14.40% 14.20% 14.40%
TỔNG CỘNG 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1. Dữ kiện phản ảnh số các nhân viên thường trực theo số lượng đầu người. Nhân viên tạm thời và thay thế không có bao gồm.

2. Dữ liệu được ghi lại vào Ngày 15 tháng 10.

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

Lực lượng Lao động MCPS: Duy trì Giáo viên

(dữ liệu thuê giáo viên mới dựa trên năm tài chánh)

Năm Tài Chánh # Giáo viên được Thuê Tổng cộng # Nghỉ làm
FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
FY2008 1,236 102 8.30% 63 5.10% 43 3.50% 47 3.80% 38 3.10% 20 1.60% 20 1.60% 43 3.50% 19 1.50% 22 1.80% 16 1.30% 9 0.7% 442 35.8%
FY2009 777     59 7.60% 43 5.50% 37 4.80% 27 3.50% 28 3.60% 27 3.50% 27 3.50% 13 1.70% 16 2.10% 11 1.40% 12 1.5% 300 38.6%
FY2010 639         31 4.90% 42 6.60% 35 5.50% 24 3.80% 22 3.40% 19 3.00% 16 2.50% 15 2.30% 15 2.30% 18 2.8% 237 37.1%
FY2011 492             30 6.10% 23 4.70% 23 4.70% 11 2.20% 39 7.90% 22 4.50% 20 4.10% 14 2.80% 9 1.8% 191 38.8%
FY2012 881                 61 6.90% 44 5.00% 39 4.40% 62 7.00% 32 3.60% 27 3.10% 22 2.50% 21 2.4% 308 35.00%
FY2013 720                     76 10.60% 57 7.90% 71 9.90% 44 6.10% 35 4.90% 38 5.30% 19 2.6% 340 47.2%
FY2014 978                         79 8.10% 79 8.10% 48 4.90% 45 4.60% 35 3.60% 33 3.4% 319 32.6%
FY2015 972                             32 3.30% 62 6.40% 59 6.10% 40 4.10% 53 5.5% 246 25.3%
FY2016 720                                 54 7.50% 60 8.30% 41 5.70% 30 4.2% 185 25.7%
FY2017 1,349                                     148 11.00% 84 6.20% 61 4.5% 293 21.7%
FY2018 1,074                                         112 10.40% 85 7.9% 197 18.3%
FY2019 1,009                                             112 11.1% 112 11.1%
Totals 10,847                                                 3,170 29.2%

1. Biểu đồ này cho thấy đoàn giáo viên được thuê trong một năm tài chính và (đọc qua dòng) con số từ đoàn đó đã nghỉ làm trong những năm tài chính tiếp theo.

2. Họa đồ này không bao gồm nhân viên về hưu.

Chú tâm vào
Cộng tác và Tham Gia của Cộng Đồng

 • Tiếp tục cộng tác với KID Museum
 • Thiếp lập cộng tác với các phạm vi chú tâm đến nghề nghiệp trong cộng đồng
 • Nới rộng chương trình College Tracks cho các trường trung học cấp III phụ trội
 • Nới rộng chương trình Achieving Collegiate Excellence and Success (ACES) ở thêm nhiều trường trung học cấp III
 • Nới rộng chương trình đại học giữa và sớm với Montgomery College bắt đầu tại lớp 9
Tìm Hiểu Thêm

Chú Tâm vào Cộng Tác và Tham Gia của Cộng Đồng

Nhân Viên Văn Phòng Trung Ương

144 Cộng Tác Viên / 116 Chương Trình
Loại Tổ chức Tổng cộng %
Hội  12 8.3
Kinh doanh/Công ty 28 19.4
Cơ quan Giáo dục 16 11.1
Nền Tảng 5 3.5
Chính Quyền Học 36 25.0
Tổ chức Phi lợi nhuận 46 31.9
Công Đoàn 1 0.7
Tổng cộng 144 99.998

Báo Cáo Dữ Liệu Hằng Năm của Học Viện Phụ Huynh 2018-2019

Tổng số các buổi hội thảo:85
Tổng số phụ huynh/người giám hộ đã tham dự:1,585
Tổng số phụ huynh/người giám hộ đã ghi danh:2,212
Tỷ lệ phụ huynh ghi danh đã tham dự:71%
Số trung bình của người tham dự:18.6
Số phụ huynh/người giám hộ đã sử dụng dịch vụ thông dịch:96
Số các hội thảo được thực hiện trong ngôn ngữ khác:21
Số trẻ em được cung cấp dịch vụ trông trẻ:264
Số phụ huynh/giám hộ đã hoàn tất bản đánh giá:1,026

Ý Kiến Phản Hồi của Phụ Huynh:

Những người tham gia được yêu cầu hoàn thành một mẫu đánh giá vào cuối mỗi hội thảo. Các ý kiến và đề nghị được sử dụng để xác định các chủ đề hội thảo và cải tiến chương trình khác.

Những con số dưới đây phản ảnh số các phụ huynh cho biết họ rất đồng ý hoặc đồng ý.

Tham dự buổi hội thảo này rất giá trị cho tôi.99.6%
Tôi sẽ dùng những gì tôi đã học được tại buổi hội thảo này và áp dụng tại nhà với con tôi.99.2%
Thuyết trình viên rất rõ ràng và thông tin rất dễ hiểu.99.3%

Ý Kiến Các Phụ Huynh/Giám Hộ
cho Phần Tùy chọn theo Phân tích Nhân số

Chúng tôi muốn biết về sự đa dạng của phụ huynh và người giám hộ tham gia các hội thảo phụ huynh. Các số dưới đây xác định giới tính, chủng tộc và dân tộc của phụ huynh/người giám hộ đã hoàn thành phần tùy chọn trong mẫu đánh giá buổi hội thảo.

Nữ:75%
Nam:25%

Chùng Tộc/Sắc Tộc

Mỹ gốc Da Đỏ:<1%
Á Châu:28.7%
Da đen hay người Mỹ gốc Phi Châu:16.9%
Nam Mỹ/Latino:17.4%
Thổ Dân Hawaii hay Thổ Dân Đảo Thái Bình Dương khác:<1%
Da Trắng:33.8%
Hai hay Nhiều Chủng Tộc: 4.2%

Chú tâm vào
Điều Hành Xuất Sắc

 • Nâng cấp, hợp lý hóa và cải tiến các hệ thống để nâng cao hiệu quả trong lập ngân sách, tài chính và nhân sự
 • Thi hành các đề xướng cải tiến cho các điều hành kinh doanh tại các trường
 • Cải tổ sự hỗ trợ của văn phòng trung ương cho các trường học
Tìm Hiểu Thêm

Chú Trọng vào Điều Hành Xuất Sắc

Phần Trăm của Xe Trường Đến Đúng Giờ

FY 1694%
FY 1794%
FY 1896%
FY1997%

Ngăn Ngừa Các Tai Nạn Xe Buýt Trường

Tất cả các tai nạn xe buýt của trường được xác định là có thể ngăn ngừa được/không thể ngăn ngừa được bởi Hội Đoàn Kiểm Soát Tai Nạn MCPS và các hướng dẫn Tiểu bang Maryland. Bộ Giao Thông đã đặt mục tiêu không vượt quá 45 tai nạn có thể ngăn ngừa được mỗi năm để đánh giá các nỗ lực về huấn luyện sự an toàn, kiểm soát, và giảm bớt tai nạn.

FY 1642
FY 1743
FY 1839
FY1954

Học Sinh Được Chuyên Chở bằng Xe Buýt

FY 1699,096
FY 17101,225
FY 18102,067
FY19104,555

Vào Ngày 12 tháng 6, 2018, Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã đề nghị một Ngân Sách Điều Hành $2.60 tỷ cho tài khóa 2019. Ngân sách thể hiện một tăng triển $77.2 trong FY 2018. Điều này sẽ cho phép học khu quản lý số học sinh tăng trưởng và đầu tư vào các lãnh vực quan trọng để đảm bảo tất cả học sinh MCPS thành đạt ở mức cao.

Đọc bản ghi chú Ngày 12 Tháng 6, của Giám Đốc Jack R. Smith về Ngân Sách Điều Hành FY 2019

Phần lớn chi tiêu của số tiền tăng triển $77.2 triệu sẽ được sử dụng để duy trì các dịch vụ cho số học sinh ngày càng tăng; để đảm bảo điều hành xuất sắc và đầu tư vào các chiến lược ưu tiên. Ngân sách bao gồm $17.1 triệu đô la và thêm 202 giáo viên và chức vụ nhân viên để hỗ trợ số học sinh ghi danh tăng trên 1,800 học sinh. MCPS cũng tăng thêm chỗ, bao gồm việc mở Trường Tiểu Học Bayard Rustin vào tháng 9, 2018, như là một phần của ngân sách tăng triển.

Tìm Hiểu Thêm về Quy Trình Ngân Quỹ và Mốc Thời Gian

Tài Nguyên Ngân Sách Năm Tài Chánh 2019:Ngân Sách Điều Hành Quận Montgomery

Các Nguồn Tài Trợ

Chi Tiêu

Các Trường Công Lập Quận Montgomery không chỉ là một học khu lớn nhất tại Maryland, nó cũng là một trong những học khu tăng trưởng nhanh nhất trong tiểu bang và trên toàn quốc. Kể từ năm học 2008-2009, MCPS đã tăng thêm 26,143 học sinh. Khi số học sinh ghi danh tiếp tục tăng trên toàn hệ thống, chú tâm vào sự tăng trưởng được chuyển từ cấp tiểu học sang cấp trung học, đặc biệt là các trường trung học cấp III. Sự phát triển đáng kể của sĩ số ghi danh đang tạo ra một nhu cầu lớn lao về xây thêm lớp học. MCPS đã thêm 15,000 chỗ ngồi trong mười năm qua để đáp ứng với số học sinh tăng triển, nhưng không đủ sức để theo kịp với sự tăng triển này.

Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản FY 2019 và Chương Trình Tu Bổ Trường Lớp FY 2019–2024 tổng cộng là $1.83 tỷ cho thời gian sáu năm, với chi tiêu FY 2019 là $365.5 triệu. Thông tin dưới đây tiêu biểu cho các dự án đã hoàn tất, đang tiến triển hay đang kế hoạch trong FY 2019.


Trường Tiểu Học Ashburton

Trường Tiểu Học Ashburton thêm 9,740 thuốc vuông.

Trường Tiểu Học S. Christa McAuliffe

Trường Tiểu Học S. Christa McAuliffe thêm 24,871 thước vuông.

Trường Tiểu Học S. Christa McAuliffe

Trường Tiểu Học Luxmanor dự án phục hồi/nới rộng.

Trường Trung Học Cấp III Seneca Valley

Trường Trung Học Cấp III Seneca Valley dự án phục hồi/nới rộng.


Trường Học Mới, xây thêm, phục hồi (sq ft.)

Trường Học Loại Thước vuông
Trường Tiểu Học Ashburton Xây Thêm 9,740
Trường Tiểu Học S. Christa McAuliffe Xây Thêm 24,871
Trường Tiểu Học Snowden Farm Mới 92,366
Tổng cộng 126,977

Trong hệ thống

Trang Kế Hoạch Cải Tiến Cơ Bản

Hội Đồng Giáo Dục Yêu Cầu Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản FY 2020 và Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình FY 2019-2024

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Chương Trình Cải Tạo Cơ Bản $1.83 Tỉ.

Xây Cất Mới & Các Dự Án Cơ Bản Chính

Các dự án trong niên học 2018-2019 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng Chín, 2019.

 • Hoàn tất 126,977 thước vuông xây cất trường mới
 • Hoàn tất ba dự án cơ bản chính cho việc mở cửa trường học vào Tháng Chín 2019
  • Trường học mới của chúng tôi – Trường Tiểu Học Snowden Farm
  • Hai dự án phụ trội
   • Trường Tiểu Học Ashburton
   • Trường Tiểu Học S. Christa McAuliffe
 • Xây cất đang diễn tiến cho bảy dự án cơ bản chính
  • Hai dự án xây thêm
   • Trường Trung Học Cấp II Thomas W. Pyle
   • Trường Trung Học Cấp II Takoma Park
  • Năm dự án phục hồi/nới rộng
   • Trường Tiểu Học Luxmanor
   • Trường Tiểu Học Maryvale/Carl Sandburg Center
   • Trường Tiểu Học Potomac
   • Trường Trung Học Cấp III Seneca Valley
   • Trường Trung Học Cấp II Tilden/Rock Terrace
 • Hoạch định/thiết kế đang tiến triển cho 12 dự án đầu tư cơ bản lớn
  • Sáu dự án xây thêm
   • Trường Trung Học Cấp III John F. Kennedy
   • Trường Trung Học Cấp II A. Mario Loiederman
   • Trường tiểu học Montgomery Knolls
   • Trường tiểu học Pine Crest
   • Trường Trung Học Cấp II Silver Spring International
   • Trường Trung Học Cấp III Walt Whitman
  • Ba trường học mới/các dự án mở cửa lại
   • Clarksburg Cluster Elementary School #9
   • Gaithersburg Cluster Elementary School #8
   • Charles W. Woodward High School (mở cửa lại)
  • Ba dự án thay thế/nới rộng
   • DuFief Elementary School
   • Col. E. Brooke Lee Middle School
   • Northwood High School
 • Hoạch định/thiết kế đang tiến triển cho sáu Dự Án Đầu Tư Cơ Bản Lớn
  • Trường Tiểu Học Burnt Mills
  • Trường Trung Học Cấp II Neelsville
  • Trường Trung Học Cấp III Poolesville
  • Trường Tiểu Học South Lake
  • Trường Tiểu Học Stonegate
  • Trường Tiểu Học Woodlin