Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → Các Chương Trình và Dịch Vụ Giáo Khoa

Các Chương Trình và Dịch Vụ Giáo Khoa
(Educational Programs and Services)

Những Người Học Tiếng Anh
(English Language Learners & International Students)

Giúp Đỡ Con Qúi Vị
(Help Your Child)

 • Chuẩn bịcho Các Buổi Họp
  Buổi họp giữa phụ huynh- thầy giáo là một cơ hội để qúi vị bàn luận về việc học của con em tại trường.

Các Chương Trình Đặc Biệt
(Special Programs)

 • Lựa Chọn: GHướng Dẫn về các Chương Trình Đặc Biệt
  Tìm hiểu về các chương trình khắp quận cho các học sinh tiểu học, trung học đệ nhất và đệ nhị cấp

 • Đơn Điền cho các Chương Trình
  Nạp xuống và in các đơn để xin cho chương trình tài năng, magnet, và các chương trình khác cần phải nạp đơn tại các trường.

 • Downcounty Consortium (DCC)
  Năm trường trung học cung cấp một số các chương trình giáo khoa khác nhau và các chương trình magnet. Chương trình tuyển chọn dành cho tất cả các học sinh trong quận..

 • Middle School Magnet Consortium (MSMC)
  Dành cho tất cả các học sinh lớp 5 thuộc Montgomery County. Các trường này có những chương trình về nghệ thuật, kỹ thuật thông tin, và kỹ thuật về không gian.

Click here to log in