Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Hãy khuyến khích các con em dọn dẹp các tủ, cặp sách, bàn học và tủ sách và tặng những học liệu vẫn còn dùng được cho những gia đình cần những vật liệu này thông qua cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu hàng năm. Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu cũng là một cơ hội để giáo dục các học sinh về việc tái chế. Những vật liệu thu thập được sẽ được tặng cho các trường học MCPS, và những nhóm từ thiện địa phương và quốc tế.

Liên lạc với trường học của con quý vị để biết xem nhà trường có tham dự cuộc vận động này không. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Student Affairs Office tại 301-444-8620.

 

Click here to log in