Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Chương trình này bảo đảm rằng trẻ em những khu vực lợi tức thấp tiếp tục được nhận những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong những tháng hè khi không có những bữa điểm tâm và bữa trưa trong trường.  

Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 120 vị trí khắp quận vào mỗi ngày trong tuần bắt đầu Ngày 19 tháng 6. Trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn đủ điều kiện nhận những bữa ăn này, cũng như những người có khuyết tật về thể chất và tinh thần cho đến 21 tuổi.

Những nơi khác trong cộng đồng, như những cơ sở tôn giáo và cộng đồng và những khu chung cư, cũng có thể được hưởng dịch vụ cung cấp bữa ăn.  Để có thông tin cụ thể về các địa điểm và điều kiện để hưởng bữa ăn, xin gửi email cho SummerFoodProgram@mcpsmd.org hay gọi 301-284-4900.

Ngoài ra, bữa trưa cũng sẽ được cung cấp hàng ngày cho trẻ em 18 tuổi và nhỏ hơn tại nhiều nơi trong toàn quận mà các em cứ việc đến không cần hẹn trước. Để có thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian bữa ăn, xin bấm vào đây.

 

 

 

 

Click here to log in