Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Ngày thứ Sáu 16 tháng 6, 2017 là ngày học cuối cùng của niên học 2016-17. Học sinh và giáo viên đã mừng ngày học cuối cùng vào ngày thứ Sáu vừa qua. MCPS đã bắt đầu chuẩn bị cho niên học tới 2017-2018.

Ngày tựu trường của niên học 2017-2018 sẽ là Ngày thứ Ba 5 Tháng 9, 2017.

Xin chúc các học sinh và gia đình các em một mùa hè an toàn và thoải mái.

Click here to log in