Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

CASA, một tổ chức tại Maryland, sẽ tổ chức một số các lớp Anh văn cho những người lớn, đến từ một quốc gia khác và muốn học thêm tiếng Anh. Sẽ có một số các lớp Anh văn vào buổi sáng, buổi tối và thứ Bảy, tại hai địa điểm ở Maryland. Ghi danh sẽ bắt đầu vào tháng 12, 2016.

Quý vị có thể xem thêm chi tiết về các lớp bằng cách bấm vào đây:

*Các Lớp Học Buổi Sáng

́*Các Lớp Học Buổi Tối

*Các Lớp Học Thứ Bảy

Click here to log in