Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Phụ huynh và các em học sinh có thể kiểm các điều kiện về các lớp học hay môn học mà các học sinh trung học cấp III cần phải có hầu ra trường vào cuối lớp 12.

Quý vị và các em có thể mở trang này tại đây Điều Kiện Ra Trường, xuố́ng phía cuối trang và bấm vào "Tiếng Việt".

 

Click here to log in