Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Vào ngày thứ Ba 13 tháng 12, 2016, Giám Đốc Học Vụ Jack Smith sẽ có một buổi trình bày về Ngân Sách Niên Học 2018. Chương trình sẽ được tổ chức tại thính đường trường trung học cấp III Gaithersburg lúc 7 giờ30 tối. Sẽ có thông dịch viên tiếng Tây ban nha, Pháp, Trung hoa, Triều tiên, Việt và Amharic. Đồng thời cũng có dịch vụ trông trẻ cho các trẻ em 4 tuổi trở lên. Sau đây là địa chỉ của trường trung học Gaithersburg, 101 Education Boulevard, Gaithersburg.

 

Xin mời quý vị tham dự để biết thêm về ngân sách được đề nghị của Dr. Smith.

 

Đây là thông tin về Buổi Trình bày này.

Click here to log in