Skip to main content Skip to footer site map

IMPORTANT MESSAGE: 2/17/2018 at 5:24 PM -- Refresh page to update message

Due to emergency weather conditions, all school-sponsored activities are cancelled tonight (2/17/18), including the winter formal at Rockville High School.

Tin Tức

OSFSE Hướng Dẫn về Những Nguồn Tài Nguyên Cộng Đồng

         Sau đây là những nguồn tài nguyên cộng đồng ̣về các dịch vụ hỗ trợ dành cho các gia đình trong cộng đồng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các dịch vụ này trong tập san sau đây.

Thời Tiết Khẩn Cấp

                                     

Trường Học Sẽ Kéo Dài Thêm Một Ngày 13 Tháng Sáu, 2018

 

Buổi Họp Về Những Thay Đổi của Sổ Học Bạ

Mời quý vị đến tham dự buổi họp để học về những điểm mới của sổ học bạ của con quý vị. Quý vị có thể xem thêm chi tiết về buổi họp bằng cách bấm vào trang mạng này.

Thời Tiết Mùa Đông

Mùa đông đã đến. MCPS cung cấp nhiều cách để gia đình và học sinh học về trường học đóng cửa, mở cửa trễ và tan trường sớm vì thời tiết khẩn cấp. Học về những quyết định về trường học và cách để truy cập tin tức mới nhất tại các trang mạng. Bấm tại đây:  How Weather Decisions Are Made How To Receive Emergency Information 

Cuộc Tranh Giải Văn Học Dành cho Các Hoc Sinh Trung Học Cấp III

 Các học sinh trung học cấp III MCPS có cơ hội để tham gia trong hai cuộc tranh giải văn hoc: Tranh giải Truyện Ngắn tại Gaithersburg Book Festival và Tranh Giải Bài Luận Văn của Junior Achievement Contest. Xin bấm vào đây.

Trình Bày về Ngân Quỹ Trường Học 2018-2019

Giám Đốc Các Trường Học Quận Montgomery Đã Trình Bày về Ngân Quỹ Trường Học 2018-2019 tại Trường Trung Học Cấp III Rockville.

Nghỉ Mùa Đông

Các trường học quận Montgomery sẽ đóng cửa từ Ngày 25 Tháng 12, 2017 đến Ngày 2 Tháng Giêng, 2018.

Hội Đồng Giáo Dục Thực Hiện Sửa Đổi Lịch Trình Niên Học 2018-2019

Lịch Trình Mới cho Niên Học 2018-2019

Tờ Tin Vắn Tháng 11, 2017

Đây là tơ tin vắn QuickNotes đầu tháng 11 với những tin tức mớc nhất.

Click here to log in