student smiling
student smiling

Phiếu Điểm

Sổ Học Bạ cho Các Trường Tiểu Học

MCPS đang kiểm lại sổ học bạ và tỷ lệ chấm điểm cho niên học sắp đến 2017-18. Những sửa đổi được phát hoạ để cho biết rõ ràng hơn sự học tập của học sinh và cung cấp thêm chi tiết về kỹ năng học vấn hay thói quen học tập. Sự thay đổi phản chiếu những ý kiến của các phụ huynh, nhân viên trường và cộng đồng.

Những Điểm Gì Là Mới?

 • A, B, C, D trong các Lớp 2-5
 • Các học sinh lớp mẫu giáo sẽ nhận sổ học bạ bốn lần trong năm (thay vì hai lần).
 • Bao gồm điểm môn học tổng quát (ngoài điểm trung bình cuối năm và các đo lường chủ đề cho mỗi chu kỳ chấm điểm).
 • Bao gồm báo cáo các kỹ năng học vấn chủ yếu.
 

Phiếu Điểm dựa Trên Tiêu Chuẩn Curriculum 2.0

 • Lớp K  | Parent Guide
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 1 | Parent Guide
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 2 | Parent Guide
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 3 | Parent Guide
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 4 | Parent Guide
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 4-5 (compacted) 
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 5 | Parent Guide  
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.
 • Lớp 5-6 (compacted) 
  Ngày duyệt lại: Niên Học 2015-2016. Đăng trên trang mạng: Tháng 8, 2015.

Các Trường Tiểu Học Sử Dụng Cách Chấm Điểm Dựa Trên Các Tiêu Chuẩn.

Phiếu Điểm Truyền Thống

 • Các Lớp 6–8
  Ngày duyệt lại: Tháng 12, 2004. Đăng trên trang mạng: Tháng 3, 2006.
 • Các Lớp 9–12
  Ngày duyệt lại: Tháng 10, 2004. Đăng trên trang mạng: Tháng 3, 2006.

Montgomery County Public Schools

Contact MCPS

Call: 301-309-6277 | Spanish Hotline: 301-230-3073
E-mail: ASKMCPS@mcpsmd.org

Contact Employee & Retiree Services Center

Call: 301-517-8100 | E-mail: ersc@mcpsmd.org

©1995–2017 Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850

Click here to log in