student smiling
student smiling

Phiếu Điểm

Evaluating a student

Học về phiếu điểm theo tiêu chuẩn

Phiếu điểm theo tiêu chuẩn của Chương trình giảng dạy 2.0 cho phụ huynh thêm thông tin về những gì và cách em học sinh đang học.

Tôi đọc phiếu điểm cập nhật này như thế nào?

Hướng dẫn về "Làm Cách Nào Để Tôi Đọc Phiếu Điểm của Con Tôi?" có cho lớp mẫu giáo đến lớp 5. Xem các phiếu điểm dưới đây, cạnh mẫu của mỗi phiếu điểm có thể nạp xuống được (.pdf).

 

Tìm Hiểu Các Tiêu Chuẩn Về Đọc Cuối Năm: Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh

Phiếu Điểm dựa Trên Tiêu Chuẩn Curriculum 2.0

Các Trường Tiểu Học Sử Dụng Cách Chấm Điểm Dựa Trên Các Tiêu Chuẩn.

Phiếu Điểm Truyền Thống

  • Các Lớp 6–8
    Ngày duyệt lại: Tháng 12, 2004. Đăng trên trang mạng: Tháng 3, 2006.
  • Các Lớp 9–12
    Ngày duyệt lại: Tháng 10, 2004. Đăng trên trang mạng: Tháng 3, 2006.

Montgomery County Public Schools

Contact MCPS

Call: 301-309-6277 | Spanish Hotline: 301-230-3073
E-mail: ASKMCPS@mcpsmd.org

Contact Employee & Retiree Services Center

Call: 301-517-8100 | E-mail: ersc@mcpsmd.org

©1995–2017 Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850

Click here to log in