Bell Schedule document

              BELL SCHEDULES:  2017-2018

 

 

REGULAR BELL SCHEDULE                         7:45 a.m. – 2:30 p.m.

           Warning Bell                          7:40                        

             Period 1                                  7:45 – 8:37            (46 min + 6 min for announcements)

             Period 2                                  8:42 – 9:28            (45 min)

             Period 3                                  9:33 – 10:19          (46 min)

             Period 4                                10:24 – 11:09          (45 min)       

             Period 5                                11:14 – 11:59          (45 min)        Lunch

             Period 6                                12:04 – 12:49          (45 min)       

             Period 7                                12:54 – 1:39             (45 min)

             Period 8                                  1:44 – 2:30             (46 min)

 

            *************************************************************

EARLY DISMISSAL BELL SCHEDULE           7:45 a.m. – 12:00 p.m.

          Warning Bell                         7:40                        

              Period 1                                7:45 – 8:17            (28 min + 4 min for announcements)

              Period 2                                8:22 – 8:50            (28 min)

              Period 3                                8:55 – 9:23            (28 min)

              Period 4                                9:28 – 9:54             (26 min)       

              Period 6                                9:59 – 10:25          (26 min)       

              Period 7                              10:30 – 10:56          (26 min)

              Period 8                              11:01 – 11:27          (26 min)

              Period 5                              11:32 – 12:00 pm   (28 min)        Lunch

 

          *************************************************************

          TWO HOUR DELAYED OPENING                 9:45 a.m. – 2:30 p.m.

            Warning Bell                          9:40

             Period 1                                  9:45 – 10:22          (31 min + 6 min for announcments)

             Period 2                                10:27 – 10:58          (31 min)

             Period 3                                11:03 – 11:34          (31 min)

             Period 4                                11:39 – 12:09          (30 min)       

             Period 5                                12:14 – 12:44          (30 min)        Lunch

             Period 6                                12:49 – 1:19            (30 min)       

             Period 7                                  1:24 – 1:54             (30 min)

             Period 8                                  1:59 – 2:30             (31 min)

 

            *************************************************************

            AU-HOMEROOM SCHEDULE                       7:45 a.m. – 2:30 p.m.

 

Warning Bell      7:40 am

Period 1              7:45 - 8:35                            (44 min +6 min for announcements)

           Period 2              8:40 - 9:24                            (44 min)

           Period 3              9:29 - 10:13                           (44 min)

           Period 4              10:18 - 11:02                         (44 min)

           Period 5              11:07 - 11:48   (Lunch)             (41 min)

           Period 6              11:53 - 12:37                         (44 min)

           Period 7              12:42 - 1:26                           (44 min)

 Period 8              1:31 - 2:15                           (44 min)

AU                       2:20 - 2:30