Skip to main content Skip to footer site map

Enroll - Classroom photo

Enroll Step 1Determine the student's eligibility

Children age 5 by September 1 and not age 21 on the first day of school are eligible for enrollment.

Students age 7 or older by September 1 who have not attended a U.S. school anytime during the prior two years should contact International Admissions and Enrollments at 301-230-0686 to begin the enrollment process.

If the child does not live with a parent or legal guardian, contact International Admissions and Enrollments at 301-230-0686.

Enroll Step 2Identify and contact the school

You should register at the child's local school.

To determine what the local school is for a specific address, check the School Assignment Locator or call the School Boundary Information Line at 240-314-4710 between 9 a.m. and 12 noon weekdays.

How to Enroll - Step 3Verify age, identity, residency, and immunization compliance

Parents registering their children for the first time in a Montgomery County public school must provide proof of age, identity, county residency and immunizations, unless homeless. Required immunizations must be completed within 20 days of registration.

Students who have previously attended school should bring their latest report card, if available. Students receiving special education services should bring a copy of the current Individualized Education Program (IEP).

More information


Contact Us

Những văn phòng sau đây có thể trả lời những câu hỏi về tiến trình ghi danh. Để biết số điện thoại xem  Những Số Điện Thường Được Gọi hay Sổ Niên Giám Nhân Viên.

Division of Long-range Planning/ Văn phòng Kế Hoạch dài hạn
Để tìm hiểu xem trường học nào thuộc khu vực của quý vị

Yêu Cầu về Ghi Danh và Đi Học Chuyên Cần
Cho những câu hỏi về giám hộ, tình trạng cư ngụ, và học phí

International Student Admissions Office/ Văn Phòng Ghi Danh Học Sinh Quốc Tế
Để giúp các học sinh từ các nước khác ghi danh học tại Montgomery County

Division of Early Childhood Programs & Services/ Văn Phòng Phụ Trách Các Chương Trình Thơ Ấu
Để biết thêm chi tiết về miễn học mẫu giáo và những tiến trình khác.

Head Start
Chương trình vỡ lòng dành cho các trẻ em thuộc các gia đình với lợi tức thấp

Child Find (Chương Trình Giáo Khoa Thơ Ấu)
Dịch vụ giáo khoa cho các trẻ em tuổi nhỏ khuyết tật

Related Links

Click here to log in