student smiling
student smiling

Board of EducationCommunity Conversation → Registration

Hội Đồng Giáo Dục (Board of Education) mời quý vị tham dự Buổi Đàm Thoại Cộng Đồng để bàn luận về những giá trị mà sẽ hướng dẫn hệ thống trường học công lập quận Montgomery.

Ngày thứ Tư 14 Tháng 11, 2012
7 giờ tối – 9 giờ tối

Richard Montgomery High School
250 Richard Montgomery Drive
Rockville, Maryland 20852

Cửa mở lúc 6 giờ 30 chiều

Phụ huynh, học sinh, nhân viên và hội viên trong cộng đồng được khuyến khích tham dự. Yêu cầu quý vị ghi danh tại trang mạng dưới đây hay gọi 301-279-3617.

Sẽ có dịch vụ trông trẻ. Sẽ có thông dịch viên người Nam Mỹ, Trung hoa, Triều tiên, Việt Nam và Pháp. Nếu cần thông dịch viên chuyên ra dấu tay, xin gọi 301- 517-5539/5582 (Tiếng Nói/TTY) một tuần trước.

Montgomery County Public Schools

Contact MCPS

Call: 301-309-6277 | Spanish Hotline: 301-230-3073
E-mail: ASKMCPS@mcpsmd.org

Contact Employee & Retiree Services Center

Call: 301-517-8100 | E-mail: ersc@mcpsmd.org

©1995–2018 Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850

Click here to log in