Báo Cáo Thường Niên 2016 với Cộng Đồng

Báo Cáo Thường Niên 2016 Giới Thiệu

Thưa Quý Vị:

Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, tôi lấy làm vui mừng được trình bày Báo Cáo Thường Niên 2016 với Cộng Đồng.

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là cung cấp cho mỗi học sinh những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp. Mỗi năm, MCPS làm việc để xúc tiến sứ mạng này bằng cách cung cấp cho các học sinh chương trình giảng dạy nghiêm ngặt; truy cập những cơ hội học hỏi đa dạng; các tài nguyên giáo dục vững vàng; môi trường học tập an toàn; và còn nhiều nữa. Báo Cáo Thường Niên 2016 với Cộng Đồng này được coi như là một bản tóm tắt của công việc quan trọng trong niên học 2015 – 2016.

Bao gồm trong bản báo cáo cho cộng đồng này là:

 • Những điểm nhấn từ niên học 2015 - 2016
 • Một cái nhìn tổng quát về dân số học MCPS
 • Dữ liệu về thành tích học sinh và tốt nghiệp
 • Thông tin về các ngân sách điều hành và đầu tư cơ bản
 • Và nhiều hơn nữa

Ngoài việc nhìn lại một năm đã qua, báo cáo này cũng cung cấp một cái nhìn hướng về tương lai cho MCPS dưới sự lãnh đạo của giám đốc học vụ mới Jack R. Smith. Chỉ trong vài tháng đầu tiên của ông với MCPS, Dr. Smith đã bắt đầu xây dựng trên một nền tảng thành công mà MCPS đã được nhin nhận trên toàn tiểu bang và toàn quốc.

Cám ơn 156,447 học sinh mà là mục đích tiến tới và là cảm hứng cho cộng việc của chúng tôi. Cám ơn hơn 22,000 các nhà giáo dục, nhà quản trị và nhân viên mà giúp biến sứ mạng của chúng ta thành việc giảng dạy và hành động nhân danh các học sinh của chúng ta. Cám ơn các đối tác, phụ huynh và cộng đồng về sự hỗ trợ, ý kiến và sự tham gia của quý vị. Một lời cám ơn đặc biệt cho Ông Larry Bowers, mà đã làm giám đốc học vụ lâm thời trong niên học 2015-2016 và đem lại một sự lãnh đạo vững vàng cho các trường học và các học sinh.

Tôi trông đợi được xây dựng trên các thành tựu được nêu trong báo cáo này và tiếp tục cố gắng của chúng ta để bảo đảm chúng ta cung cấp cho tất cả các học sinh một nền giáo dục công lập tốt nhất có thể có được.

Kính thư,
Michael A. Durso
Chủ tịch, BOE

Báo Cáo Thường Niên 2016 Nhìn Tổng Quát

MCPS là Hệ Thống Trường Học Lớn Nhất tại Maryland
Số Học Sinh Ghi Danh MCPS
MCPS Hệ Thống Trường Học Lớn Thứ 17 tại Hoa Kỳ

Học sinh

Ghi danh

Số Học Sinh Ghi Danh MCPS

Dân số

Dân Số MCPS

Tỉ Lệ Tốt Nghiệp

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp Trung Học của MCPS 88.3%

Số Tiền Học Bổng

$335 Triệu về Học Bổng Đại Học cho Lớp Tốt Nghiệp 2015

Dịch Vụ theo Nhóm Học Sinh

Dịch Vụ MCPS theo Nhóm Học Sinh

SAT/ACT

SAT/ACT

Học Sinh Hoàn Tất Giáo Dục Kỹ Thuật

Học Sinh Hoàn Tất Giáo Dục Kỹ Thuật MCPS

Trường Học & Nhân Viên

Kích thước & Dân Số

Kích thước và Dân Số

Hệ Thống Trường học

Hệ Thống Trường Học MCPS

Số Nhân Viên: 21,445 (Có Trong Ngân sách)

Số Nhân Viên trong Ngân Sách MCPS

Lực Lượng Lao Động

Workforce Demographics

Giáo Viên

Giáo Viên MCPS

Chuyên Chở

Chuyên Chở

Các Bữa Ăn

Các Bữa Ăn

Báo Cáo Thường Niên 2016 Các Ưu Tiên của Hệ Thống Trường Học

Sứ Mạng Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công tại đại học và trong nghề nghiệp Tầm Nhìn Chúng tôi gây hứng thú học tập bằng cách cung cấp nền giáo dục công lập tốt nhất cho mỗi em học sinh. Mục Tiêu Cốt Lõi Chuẩn bị tất cả các học sinh để phát triển mạnh trong tương lai của các em. Giá Trị Cốt Yếu Học Vấn, Quan Hệ, Tôn Trọng, Xuất Sắc, Công Bằng.


Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược

Cùng Nhau Xây Dựng Tương Lai Của Chúng Ta là một Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược mà hướng dẫn Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) khi chúng ta tìm cách cung cấp cho tất cả các học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho thành công.

Kế Hoạch Thực Hiện của Học Khu

Kế Hoạch Thực Hiện của Học Khu cho Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược MCPS—Cùng Nhau Xây Dựng Tương Lai: Học Sinh, Nhân Viên và Cộng Đồng—được phát triển để hướng dẫn các trường và các văn phòng trong việc hoàn thành sứ mạng, giá trị, và mục tiêu cốt yếu của Khuôn Khổ.

Tham Gia/Quan Hệ Đối Tác Phi Lợi Nhuận

Các Trường Công Lập Quận Montgomery nhìn nhận là các quan hệ đối tác cộng đồng là những công cụ thiết yếu cho sự thành công của học sinh. Để giúp cho các học sinh, phụ huynh và lãnh đạo cộng đồng trở nên tích cực trong việc tạo trải nghiệm học tập của học sinh, và để khuyến khích các định chế trong mọi phần của cộng đồng tham gia hầu hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Báo Cáo Thường Niên 2016Dữ Kiện về Thành Tích Học Sinh

MCPS thẩm định các học sinh theo định kỳ để tìm hiểu xem các học sinh đang học được những gì và học được bao nhiêu. MCPS cũng dùng các kết quả thẩm định để đánh giá sự hiệu quả của chương trình học và việc giảng dạy. Dựa trên các kết quả cá nhân và nhóm, các thầy giáo có thể can thiệp sớm để lấp kín các cách biệt về học tập, các điều chỉnh có thể được thực hiện cho chương trình giảng dạy, và phát triển chuyên môn có thể được phát họa và cung cấp trong nhiều cách để đạt mục tiêu.

Thông tin thẩm định dưới đây cung cấp một hình ảnh của học sinh học tâp̣ tại những điểm nào đó trong thời gian:

 • Cuối giáo dục vỡ lòng - Lớp 2
 • Cuối giáo dục tiểu học - Lớp 5
 • Cuối giáo dục trung học cấp II - Lớp 8
 • Trong trung học cấp III - Lớp 9 và 11

Các điểm dữ kiện này, cũng như các điểm khác, cho thấy học sinh có hay không đang trên đúng đường để sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp vào cuối trung học cấp III.

Thêm chi tiết về các kết quả thẩm định MCPS có thể tìm thấy tại ReportCard.MSDE.Maryland.gov.
Báo Cáo Thường Niên 2016 Ngân Sách Điều Hành

Các Nguồn Tài Trợ
Chi Phí theo Phân Loại

Hội Đồng Giáo Dục Phác Thảo Các Yêu Cầu cho Ngân Sách

Hội Đồng Giáo Dục họp vào ngày 10 tháng 2, 2015 và chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành $2.39 triệu cho Năm Tài Chánh (FY) 2016. Yêu cầu của Hội đồng bao gồm một mức gia tăng 4.1 phần trăm trong năm nay, và sẽ cho phép học khu cung cấp cùng những dịch vụ cho một số học sinh tăng thêm; quản lý chi phí điều hành tăng cao; và đáp ứng các nghĩa vụ về lương bổng và phúc lợi. Phim video thảo luận các ưu tiên của thành viên Hội đồng về ngân sách.

Báo Cáo Thường Niên 2016 Ngân Sách Cải Tiến Đầu Tư Cơ Bản

Các Trường Công Lập Quận Montgomery không chỉ là một học khu lớn nhất tại Maryland, nó cũng là một trong những học khu tăng trưởng nhanh nhất trong tiểu bang và trên toàn quốc. MCPS đã tăng thêm hơn 21,265 học sinh từ 2007 và trông đợi sẽ tăng thêm trên 10,000 học sinh mới vào 2021. Sự phát triển đáng kể của sĩ số ghi danh đang tạo ra một nhu cầu lớn lao về xây thêm lớp học. MCPS đã có thêm trên 1200 lớp học và trên 14,000 chỗ ngồi trong thập kỷ qua để đáp ứng với sự gia tăng sĩ số nhưng vẫn không đủ để theo kịp với sự phát triển này.

Chương Trình Cải Tiến Cơ Bản (CIP) trong Ngân Sách 2015–2020 được chấp thuận tổng cộng $1.75 tỷ và được tài trợ phần chính bởi Quận Montgomery, cùng với hỗ trợ quan trọng của tiểu bang. Trong những năm vừa qua, những thách thức trong ngân sách đã bắt buộc trì hoãn nhiều dự án rất cần thiết khi tài trợ từ quận và tiểu bang đã không theo kịp với các nhu cầu xây cất trường sở.

Chương Trình Cải Tạo Cơ Bản giữ đúng lịch trình cho nhiều dự án khác mà sẽ tăng thêm sức chứa cho trường học và tăng thêm ngân quỹ cho các dự án hạ tầng trong toàn quận, gồm thay thế hệ thống Sưởi, Thông Khí, và Điều Hòa Không Khí (HVAC) và những nhu cầu hạ tầng khác.

Các đầu tư trong Tu Bổ Trường Ốc là một đầu tư vào các học sinh và tương lai các em. Đây là một cân bằng giữa nhu cầu về cơ sở cấp thiết và các thực tế tài chánh mà phải được thực hiện để đáp ứng số học sinh tăng trưởng và để cung cấp cho các học sinh những phòng học tân tiến, an toàn, nơi các em có thể học hỏi và phát triển.

Hallie Wells MS Mới 150,089
Julius West MS Xây Thêm 35,394
Wheaton HS Phục hồi/Nới rộng 333,268
William H. Farquhar MS Phục hồi/Nới rộng 134,063
Wood Acres ES Xây Thêm 21,425
Tổng cộng 674,239

(Các dự án trong niên học 2015-2016 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng 8 của 2016)

(Các dự án trong niên học 2015-2016 và hoàn tất vào đầu niên học trong tháng 8 của 2016)

 • Hoàn tất 674,239 thước vuông xây cất trường mới.
 • Hoàn tất năm (5) dự án cơ bản chính cho trường học mở cửa vào Tháng Tám 2016.
  • 1 trường mới - Hallie Wells Middle School
  • 2 dự án kế hoạch phục hồi/nới rộng
   • William H. Farquhar Middle School
   • Wheaton High School
 • 2 dự án xây thêm
  • Julius West Middle School
  • Wood Acres Elementary School
 • Xây cất đang diễn tiến cho sáu dự án cơ bản chính
 • Hoạch định/thiết kế đang tiến triển cho mười chín (19) dự án đầu tư cơ bản lớn
 Ngân Sách Cải Tiến Đầu Tư Cơ Bản
 • 11 Thay Thế Toàn Hệ Thống Cơ Khí Toà Nhà
 • 54 Dự Án Sửa Đổi Tòa Nhà & Cải Tiến Chương Trình và Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (ADA)
 • 31 dự án các lớp học di động dựng mới hay dời chỗ tại 11 địa điểm trường học khác nhau

Kế Hoạch Đầu Tư Cơ Bản 2016

Trang Kế Hoạch Cải Tiến Cơ Bản

Cho tương lai:

Kế Hoạch Xây Cất Trường Học $1.72 Tỷ của Giám Đốc Học Vụ Lâm Thời Giải Quyết Nhu Cầu Chỗ Ngồi cho Học Sinh tại MCPS

Báo Cáo Thường Niên 2016 Điều Hành Xuất Sắc

Đo Lường Dịch vụ cho Trường học


Hợp Đồng cho Những Người Bán Hàng Thuộc Giới Thiểu Số, Nữ Giới, và/hay Khuyết Tật 17%

Những Yêu Cầu Hậu Cần Hoàn Tất trong Vòng Năm Ngày—Department of Materials Management 88.5%

Đo Lường Tài Nguyên Nhân Sự


685 giáo viên được Hội Đồng chứng nhận tại MCPS. Quận Montgomery vượt xa các học khu khác trong Maryland, và MCPS đứng hạng thứ tám trong nhóm 30 học khu đầu bảng về tổng số các nhà giáo dục được Hội Đồng Quốc Gia chứng nhận.

Báo Cáo Thường Niên 2016 Sự Lãnh Đạo và Các Ưu Tiên

Ưu Tiên cho Niên Học 2016-2017

Vào Ngày 8 tháng 3, 2016, Hội Đồng Giáo Dục đã chính thức bổ nhiệm Dr. Jack R. Smith là giám đốc học vụ của Các Trường Công Lập Quận Montgomery. Dr. Smith đã tuyên bố vào lúc đó là “Cộng đồng chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cho mỗi em trẻ một nền giáo dục cao đẳng, và đó là điều mà chúng ta quyết tâm làm. Chúng ta muốn mỗi em học sinh tốt nghiệp với một thế giới tràn đầy các lựa chọn trước mặt các em.” Xem phim video.

Như chúng tôi xây dựng trên những thành công của hệ thống trường học chúng tôi, GIÁ TRỊ CỐT LÕI của chúng tôi VỀ HỌC TẬP, CÁC MỐI QUAN HỆ, SỰ TÔN TRỌNG, XUẤT SẮC VÀ CÔNG BẰNG buộc chúng tôi phải hành động và đoàn kết xung quanh các mục tiêu của chúng tôi cho sự xuất sắc về học tập cho TẤT CẢ.

Nhiều học sinh hiện đang đạt hay vượt quá các tiêu chuẩn khắt khe của học vấn xuất sắc.

Một số nhóm học sinh không có cơ hội học vấn hay đạt trình độ học vấn cần thiết để hoàn tất chương triǹh giáo dục MCPS sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và cộng đồng.

Sự cách biệt về học tập này rơi nặng nề nhất trên các học sinh người Mỹ Gốc Phi/Da Đen, học sinh Nam Mỹ/La tinh, và học sinh bị ảnh hưởng vì sự nghèo khó.

Trong niên học 2016-2017, chúng ta đang chú tâm vào việc bảo đảm rằng tất cả các học sinh đang có khó khăn nhận được cùng trình độ xuất sắc trong giảng dạy và học tập đã được cung cấp cho các học sinh thành công nhất của chúng ta. Chúng tôi quyết tâm tạo một hệ́ thống trường học nơi mà thành công giáo khoa không thể đoán trước được dựa theo chủng tộc, dân tốc, tình trạng kinh tế xã hội, ngôn ngữ hay khuyết tật.

Để đạt mục tiêu này, chúng tôi sẽ phát triển giảng dạy và học tập bằng cách chú tâm vào:

 • Học tập, Kết quả và Trách nhiệm
 • Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Cộng tác và Tham Gia của Cộng Đồng
 • Điều Hành Xuất Sắc

Các Chương Trình Gia Tốc Mang Tính Chiến Lược

Cải Thiện Việc Dạy và Học

$3.56 Triệu

 • Tăng thêm cơ hội cho các học sinh tham gia trong các môn học khắt khe, các chương trình, và các sinh hoạt ngoại khoá nằm trong các phạm vi STEM
 • Nới rộng các chương trình ngoại khóa chú trọng đến thành tựu cho tất cả các trường trung học cấp II để gia tăng các kết quả và cơ hội cho các học sinh
 • Mở rộng mô hình học tại nhà của chương trình giáo dục đặc biệt
 • Bảo đảm giảng dạy hiệu quả trong môn toán qua các tài liệu thiết thực, hỗ trợ tập trung, và cách tiếp cận để lập kế hoạch

Chú Trọng vào Học Vấn, Giải Trình Trách Nhiệm và Kết Quả

$2.48 Triệu

 • Nâng cao hiểu biết về dữ kiện qua việc thực hiện hệ thống dữ kiện toàn diện
 • Cung cấp các cơ hội thẩm định cho các học sinh mà muốn thi SAT, CAT hay các môn thẩm định chứng chỉ nghề nghiệp
 • Thực hiện các khảo sát về khí hậu cho nhân viên và học sinh
 • Thực hiện các hệ thống mà đưa đến kết quả trong các nỗ lực lập kế hoạch đại học/nghề nghiệp toàn diện và có hệ thống

Chú Trọng vào Nguồn Nhân Lực

$1.27 Triệu

 • Thực hiện việc học chuyên môn bắt buộc cho các giáo viên và phụ giáo để bao gồm năng lực văn hóa, thành kiến ẩn tàng, và các thực hành phục hồi
 • Cung cấp các huấn nghiệp tập trung cho giáo viên về cách thực tập hiệu quả và kiến thức nội dung
 • Phát triển các chương trình hướng dẫn toàn diện cho nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà muốn trở thành giáo viên
 • Nới rộng các cố gắng thuê nhân viên công bằng và xuất sắc

Chú Tâm vào Cộng Tác và Tham Gia của Cộng Đồng

$1.25 Triệu

 • Phát triển và truyền thông các tài nguyên và tài liệu để cung cấp cho phụ huynh và cộng tác viên thông tin về các cơ hội và cải thiện các kết quả cho học sinh
 • Xây dựng các đường ống dẫn từ các trường học để phát triển sự tham gia và các cơ hội trong nghệ thuật, khoa học, và toán
 • Mở rộng quan hệ đối tác với Montgomery College để làm tăng số trường học trong chương trình ACES

Chú Trọng vào Điều Hành Xuất Sắc

$1.66 Triệu

 • Tạo hiệu quả và bảo đảm các hoạt động hiệu quả qua việc cập nhật và nâng cao hệ thống công việc
 • Nâng cao phẩm chất không khí và duy trì các chương trình hỗ trợ và ngăn ngừa

Kết Hợp Các Đo Lường PARCC

Trong mùa xuân 2016, các học sinh khắp Maryland đã thi Hợp Tác Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC) trong môn Toán các lớp 3-8 và Đại số 1 và trong môn Anh ngữ Đọc/Viết các Lớp 3-8 và 10. Những thẩm định này đo lường xem học sinh có hay không đạt các tiêu chuẩn giáo khoa mới, cao hơn và nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở nên thành công sau trung học cấp III.