Những Điểm Nhấn Mạnh tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery Năm 2016

Kiểm lại
Kiểm lại
Kiểm lại

Tháng 9, 2015

Tháng 9, 2015
Kiểm lại
Kiểm lại
Kiểm lại
Kiểm lại

Tháng Giêng, 2016

  • Ngày 6 Tháng Giêng Giám Đốc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tạm Thời, John King, thăm trường tiểu Học JoAnn Leleck tại Broad Acres

  • Ngày 13 Tháng Giêng MCPS và MCPL Tung Ra Sáng Kiến Kết Nối Thư Viện Mới

  • Ngày 21 Tháng Giêng MCPS Cung Cấp Bữa Ăn Trưa Miễn Phí cho Học Sinh và Gia Đình sau Cơn Bão Tuyết

Tháng Giêng 2016
Kiểm lại

Tháng 2, 2016

Tháng 2, 2016
Check
Kiểm lại
Kiểm lại
Kiểm lại

Tháng 6, 2016

Tháng 6, 2016